دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ عبدالحمید نقره کار؛ بهزاد وثیق

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 5-14

چکیده
  در این مقاله، ابتدا با مطالعۀ پیشینۀ متافیزیکی عناصر باغ اسلامی مانند درخت و آب، به این عناصر پرداخته و پس ازآن با مطالعه بر روی عناصر مذکور، از دیدگاه حکمت اسلامی در قرآن و نمونه های باغ اسلامی، سعی شده تا با نزدیک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سورۀ الرحمن، تفاسیر مربوط به این سوره مطالعه شود. بر اساس ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
معمار در آیینۀ اسما

حسن ذوالفقارزاده

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 15-32

چکیده
  همۀ موجودات عالم آ یینۀ جمیع اسما و صفات الهی هستند و هر موجودی ظهور یک اسم و اسم همان معنا است. انسان معمار (جانشین الهی) دارندۀ صفت خلاقیت، فاعلیت و ولایت، طراح و سامان دهندۀ فضای حیات برای تعالی و تکامل انسان ها است، معمار (فاعل) با اسمای تقابلی جمالی و جلالی زیبا یی و عظمت‌ لطف و قهر، طرح خود را به منصۀ ظهور می رساند که، هر دو صفت جمالی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقش تمثیل در روند طراحی معماری

محمد مسعود؛ شاهد ولیدمغربی؛ سمیرا سادات حسینی یزدی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 33-42

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر، بسط و تشریح مفهوم «تمثیل » (قیاس)  در معماری و جایگاه آن در روند طراحی است. برای رسیدن به این هدف، در ابتدا به اختصار مفهوم طراحی توضیح داده شده و سپس به شرح تفاوت میان خط مشی فکری نس لهای طراحان معماری و دلایل قبول یا رد نگرش فکری آنها پرداخته می شود. تغییرات نگرش های طراحی در گذر زمان نشان م یدهد، خط مشی فکری طراحان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
چهارچوبی برای آشکار کردن تأثیر مؤلفه های شکل دهندۀ طرح مایه در کارگاه طراحی معماری (مورد پژوهی: کارگاه معماری 2، کارشناسی ارشد)

کاظم ماندگاری؛ حمید ندیمی؛ حسین مهدوی پور؛ سمیه داودی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 43-52

چکیده
  طبق برنامۀ مصوب کارشناسی ارشد ناپیوستۀ معماری، هدف محوری در «طرح معماری »2 که به جنبه های معنایی و ارزشی و تبلور آن در طرح نظر دارد، توجه به طرح مایه، توجه به حاصل ادغام عوامل مجزا و متنوع تأثیرگذار بر طراحی، در قالب کلیتی واحد، است. از سوی دیگر، پیچیدگی و تنوع این عوامل شرایطی را ایجاب می کند که پاسخگو یی هم زمان و ایجاد نوعی تعادل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تفکر نقاد و ارزیابی ایدۀ طراحی معماری

حمیدرضا شریف

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 53-64

چکیده
  مطالعه در زمینۀ چگونگی تفکر طراحان، و مهارت های اندیشیدن آنان در فرایند طراحی معماری و پژوهش های صورت گرفته در این خصوص بیشتر به تفکر خلاق معطوف می شود. اما «تفکر » هر دو جنبۀ خالق و نقاد ذهن را در بر می گیرد. در واقعیت، امروزه تفکر نقاد یک عبارت شایع در آموزش، روا نشناسی، و فلسفه است. برخی دانشگاه ها درس تفکر نقاد را مطرح م یکنند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی اقلیمی مسکن همدان

سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 65-86

چکیده
  یکی از اساسی ترین نیازهای ابنای بشر مسکن است. درحقیقت خانه پوششی است که در تطابق با برخی شرایط، رابطۀ صحیحی بین محیط خارج و پدیده های زیستی ایجاد میکند. از این رو توازن مسکن با محیط طبیعی مسئلۀ مهمی است و یکی از عوامل اساسی محیط خارج، که در طراحی بنای مسکونی تأثیر به سزایی دارد، اقلیم منطقه است. مسکن همدان با رویکرد اقلیمی به هدف دستیابی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی و مقایسۀ طراحی فراگیر دسترسی در محیط های مسکونی شهرهای گذشته و معاصر ایران

سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 87-98

چکیده
  در اندیشه های اسلامی، بر تأمین عدالت و رعایت حقوق تمام افراد جامعه تأکید شده است و همۀ افراد در هر سن، هر نژادی، هر قومی، و با هر اندازۀ توانایی باید بتوانند به طور عادلانه در اجتماع حضور پیدا کنند و بر هیچ قشری تبعیض و محرومیت روا نیست؛ ولی از آنجایی که بخشی از نیروهای فعال جامعه، محدودیت جسمی‌ حرکتی دارند، طراحی فضاهای شهری که افراد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا

فرانک فرزانه

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 99-110

چکیده
   در طراحی و ارزیابی فضاهای شهری، اندیشمندان به نیازهای اولیۀ انسان بسیار توجه میکنند و همه بر این اعتقاد هستند که، بدون توجه به این نیازها، امکان دسترسی به فضا و تحرک پذیری در آن به حد قابل ملاحظه ای محدود خواهد شد. این نیازها تحت تأثیر متغییرهای مختلفی قرار دارند و «جنسیت» یکی از موضوع های حساس این مقوله است. تا کنون تحقیقات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست های تأمین مسکن موقت پس از زلزلۀ 1385 لرستان

عبدالمجید خورشیدیان

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 111-124

چکیده
  تجارب موجود نشان میدهد، علی رغم تلاش های صورت گرفته، در تأمین سرپناه موقت و یا به طور خاص سرپناه پس از سانحه، پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. روش ها و شیوه های متنوع تأمین سکونتگاه های موقت برای بی خانمانان پس از سوانح اخیر در ایران، به دلیل عدم انطباق با شرایط منطقۀ سانحه دیده، در عمل کارایی لازم را نداشته و از یک سو، سبب بروز مشکلات و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رویکردهای بازسازی مسکن پس از سانحه؛ از تولد تا بلوغ

علیرضا فلاحی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 125-136

چکیده
  اگرچه سابقۀ اقدامات بازسازی مسکن پس از سوانح به سا لهای دور باز م یگردد، لیکن نگرش علمی به رویکردها و دیدگاه های آن در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ شکل گرفت. بازسازی مسکن پس از سانحه از نقطه نظر «میزان کنترل توسط خانوار» موضوعی است که در ده ههای اخیر توجه سیاستگزاران و نهادهای درگیر در امداد و بازتوانی سوانح را به خود جلب کرده است. دیدگاه مزبور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
وضعیت ابنیۀ شهری اصفهان در دورۀ حکومت ظل السلطان

حسین پورنادری

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 137-156

چکیده
  در فتنۀ افغان ها، بسیاری از زیرساخت ها و ابنیۀ ارزشمند اصفهان از بین رفت، از سکنه خالی شد و تا نزدیک دو قرن پوستۀ فرسوده و آثار معماری و شهرسازی آن رها شده و بی اعتنا باقی ماند. دردورۀ قاجاریه حاکمان اصفهان تا حدود سال 1290 ق یکی پس از دیگری روی کار آمدند و به سرعت کنار رفتند. با آمدن مسعودمیرزا ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه فصلی دیگر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روایت تهران

سیدمحمد بهشتی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 157-182

چکیده
  هرگز از خود پرسیده ایدکه تهران کجا است؟ یا تهرانی ها چه مردمانی هستند؟ شاید تاکنون مجال چنین سؤالهایی برایتان فراهم نشده باشد یا دلیلی برای طرح این موضوعات نداشته اید  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز

کمال الدین نیکنامی؛ زهرا میراشه؛ مریم رمضانی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 183-196

چکیده
  اندیشۀ واقعی «مدل مجازی» باستان شناختی و ورود آن به حیطۀ مطالعات این رشته، با رواج روزافزون رایانه و استفادۀ گسترده از آن آغاز شده است. واقع گرایی «مدل مجازی» در ارتباط و وابستگی مستقیم با کیفیت و کمیت های موجود داده های باستان شناختی است. تجسم واقعیت یا واقعیت مجازی نه تنها چهارچوبی روش شناختی برای به کار گیری تکنیکهای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگاه انسان در تحول معنای فضای معماری در قرن نوزدهم و بیستم

سوسن نورمحمدی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، صفحه 197-210

چکیده
  این مقاله در پی آن است که، به میزان تغییر جایگاه انسان درنظریه های معماری، که به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم مطرح شده اند، بپردازد.از آنجاییکه، فضا در نظریه های معماری با تعبیرهای مختلف و گسترده ای همراه است، در این مقاله به تجزیه و تحلیل اندیشه های مهم ترین نمایندگان و متفکران در طی دو قرن ذکر شده پرداخته خواهد شد. بنا بر این در چهار ...  بیشتر