کارشناس نشریه


طاهره نصرتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

  • j.soffeh@sbu.ac.ir

تیم اجرایی


مهران غلامی گنجینه نقش جهان

  • j.soffeh@sbu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


سید حسین (ایرج) معینی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • iradj.moeini@gmail.com

ویراستار


شهاب قیومی بیدهندی -

  • sqayyoomi@gmail.com

صفحه آرا


وحید روزبهانى گنجینه نقش جهان

  • artmgh@yahoo.com