دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
رویکردى انسانى به مسکن

شهرام پوردیهیمى؛ بهادر زمانى؛ صمد نگین تاجى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 5-16

چکیده
  مسکن و محیط هاى مسکونى به عنوان انسانى ترین موضوع معمارى، تأمین کنندة نیازهاى متنوع انسان و زمینه ساز آرامش، سلامت، پرورش و خودشکوفایى انسان هاست؛ ولى از نظر صاحب نظران محیط هاى مسکونى از اواسط قرن نوزدهم به بعد در پاسخگویى به این نیازها توفیق چندانى نداشته اند. اگرچه از آن زمان اصلاح گرانى سعى کرده اند تا براى حل این نارسایى چاره ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى یک تجربه)

عاطفه کرباسى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 17-26

چکیده
  این مقاله حاصل تأمل در گزارشى شامل ثبت فرایند تدریس درس کارگاه طرح معمارى سه با موضوع« طراحى مدرسه » است. از جمله نتایج راهبردى ثبت این فرایند کشف گام هاى اصلى هدایت طرح یا منازلى براى آموزش طراحى معمارى در کارگاه است که، همة مسیر طراحى از ابتداى تأمل در موضوع تا عرضة نهایى را در بر مى گیرد. معرفى این منازل و جان مایة اصلى هر منزل، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1

سپیده مسعودی نژاد

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 27-44

چکیده
  ارزیابى آموزشى، حلقه اى مهم و تعیین کننده در فرایند آموزش است و با توجه به نقش محورى دروس طرح معمارى در رشتة معمارى، اهمیت و حساسیت داورى این دروس انکارناپذیر مى نماید. از سوى دیگر، به دلیل ماهیت ذوابعادى معمارى و مسائلى باز در طراحى معمارى، ارزیابى پروژه هاى معمارى همواره وجوهى احساسى و شخصى از سوى استاد و نقاطى مبهم و سؤال برانگیز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طراحى سایه بان الگو در بوشهر

امین محمدى؛ سیدمحمدحسین آیت اللهى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 45-56

چکیده
  تابش شدید و مستقیم آفتاب بر سطوح خارجى بازشوها و تبادل حرارت ایجادشده، ناشى از تابش در فضاى پشت شیشه با فضاى داخلى، موجب مصرف انرژى بیشتر، براى ایجاد آسایش درون یک فضا، خواهد شد. این در حالى است که، ایجاد سایه بان هاى مؤثر خارجى مى تواند کمک شایانى در جلوگیرى از بوجود آمدن چنین وضعیتى در فضاى داخل کند. در روند طراحى یک سایه بان مؤثر خارجى، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بازنمایى الگوى فرایند طراحى

حمید ناصرخاکى؛ پیروز نوریان

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 57-64

چکیده
  در این نوشتار با ارائة پیشینه اى کوتاه از پارادایم هاى طراحى پژوهى و معرفى دیدگاه هاى پارادایمى در زمینة فرایندِ طراحى، صورت بندى و تعریفى از طراحى، از نقطه نظرى پراگماتیک، ارائه مى شود. کوشش شده است تا در این صورت بندى، ضمن معین بودن نقش طراح، به طور دقیق روشن شود که یک صورت بندى فرایندى از طراحى، چه داشته هایى براى تئورى و پراتیک (کار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پدیدة تاریخىِ شهر ایرانى مرورى بر تفسیرهاى موجود و پیشنهاد براى روش پژوهش

لادن اعتضادى؛ بهزاد ملک پور

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 65-86

چکیده
  تاریخ « شهر ایرانى » موضوع بسیار مهمى است، بدان دلیل که، شناخت آن باید در راستاى کشف و شناخت چیستى و چگونگى پدیدة شهر و شهرنشینى در تاریخ سرزمینى کهن باشد. اما تحقیق دراین موضوع قدمت چندانى ندارد، نخستین تحقیقاتى که، در نتیجه، مسائلى را در این زمینه مطرح کرده اند، پژوهش هایى هستند که بر اثر اهدافى دیگر شکل گرفت هاند؛ در حدود نیم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تطبیق محتوایى دو واژه منظر و لندسکیپ

سیدحسن تقوائى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 87-106

چکیده
  بیش از یک دهه از طرح جدى موضوع و حرف هاى ایران در محافل دانشگاهى « منظر » میگذرد و این واژه، کماکان و به طور فزایند ه، در متون تخصصى فارسى معمارى، برنامه ریزى، طراحى شهرى، و به ویژه معمارى منظر استفاده می شود. در این مدت اگرچه منظر بیشتر به جاى لندسکیپ به کار رفته است، اما به ندرت به معنی شناسى، روا بودن واژه، تطبیق محتوایى واژه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جایگاه سازمان فضایى در طراحى شهرى

کامران ذکاوت

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 107-122

چکیده
  شهرها همانند یک سیستم منسجم و یکپارچه وحدت و انتظام درونى دارند. این انسجام و اتصال همواره موجب برقرارى جریان فعالیت و فعل و انفعالات درونى سیستم مى شود.لیکن چیدمان عناصر و فضاهاى عمومى در قالب یک الگوى فضایى منسجم ضمن معنى بخشى به ادراک آن، عامل ایجاد حیات شهرى و جریان زندگى درون سیستم است. این بعد از انسجام فضایى شهر، متفاوت از بعد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربرد روش چیدمان فضا در ارزیابى طرحهاى توسعة شهرى نمونة مطالعاتى: طرح جامع جدید کلا نشهر تهران و طرح تفصیلى مناطق شهردارى تهران (منطقة 19)

على پیمانى؛ مارال ذوالقدر

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 123-146

چکیده
  امروزه یکى از عمده ترین مشکلات در شهرها ناشى از آن است که، تجربة حاصل از حضور افراد در فضاهاى معمارى و شهرى، سازگارى و هماهنگى مناسب با ساختارهاى اجتماعى حاکم بر جوامع مرتبط را ندارد. حال پرسش اساسى اینجا است که چه مجموعه دلایلى باعث مى شود ساختار فضایى سیستم هاى پیچیدة شهرى جواب گوى نیازها و مطالبات افراد آن جامعه نباشد. به منظور بازشناسى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بهسازى و بازآفرینى بافتهاى فرسوده شهرهاى کشور ضرورت تدوین سند ملى مواجهه و اقدام در بافتهاى فرسوده

سمیه فدایی نژاد؛ جلیل حبیب اللهیان

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 147-158

چکیده
  بافتهاى فرسودة شهرى به دلیل نارسایی های کالبدى، کمبود خدمات و زیرساختهاى شهرى مناسب از یک سو، و شرایط نامطلوب زیست محیطى، مسائل اجتماعى فرهنگى و اقتصادى از دیگر سوى، به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه براى توسعه و به بیان هستند. علیرغم مواد برنامه هاى سوم و « بهسازى و بازآفرینى » بهتر چهارم توسعة کشور و تسهیلات پیشبینى شده در تبصرة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
توسعة درون زاى شهرى و تحلیل ابعاد اقتصادى و مدیریتى آن

محمد آئینى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 159-174

چکیده
  بخش عمده اى از سطح شهرهاى کشور ما، با پدیدة فرسودگى و ناکارآمدى مواجه است. در این محدوده ها سرمایه هاى انسانى، مالى، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى کشور در معرض خطر ناشى از حوادث غیر مترقبه و کژکارکردى هاست و به شدت نیازمند بهسازى، بازآفرینى، و سامان دهى است. توسعة درون زاى شهرى، موضوعى پیچیده، چندوجهى و میان بخشى و حتى فرابخشى و با ابعاد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل اجتماعى فضایى بافتهاى فرسودة شهرى به منظور احیا و جلوگیرى از فرسودگى بیشتر (مطالعة موردى: منطقة هفده تهران)

ژیلا سجادى؛ رحمت الله منشى زاده؛ بهزاد حبیبى

دوره 21، شماره 3 ، بهمن 1390، صفحه 175-190

چکیده
  رشد سریع جمعیت شهر تهران به دنبال تحولات اقتصادى، اجتماعى، و سیاسى شور از دهة 1340 به بعد، اشباع فضایى محدودة قانونى این شهر را تسریع کرد. نتیجتاً و با افزایش سریع قیمت زمین در این محدوده، اقشار ک مدرآمد شهرى، مهاجرین، و بسیارى از فعالیتها به حاشیة شهر رانده شد. بنا بر این در ضمن ادامة توسعه افقى شهر، جزایرى از تجمع جمعیت و فعالیت در نقاط ...  بیشتر