سیاست خودآرشیوی

سیاست های خود آرشیو برای نویسندگان

نویسندگان مجاز هستند آثار خود را به صورت آنلاین در مخازن نهادی/ انضباطی یا در وب سایت خود پست کنند. نسخه‌های پیش‌چاپی که به‌صورت آنلاین ارسال می‌شوند باید به محض در دسترس قرار گرفتن شماره، شامل یک نقل قول و پیوند به نسخه نهایی منتشر شده در فصلنامه صفه باشد. نسخه‌های پس از چاپ (از جمله PDF نهایی ناشر) باید شامل یک نقل قول و پیوند به وب‌سایت مجله باشد. 

در پایان این تغییرات با تیم آقای دکتر اصنافی تماس حاصل فرمایید تا بازبینی نهایی انجام گیرد و در صورت تاییید ابشان، اقدام لازم برای نمایه شدن در پایگاه doaj  انجام گیرد.