دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، زمستان 1390 
2. مساجد معاصر و احیاى هویت قدسى

صفحه 21-32

روح الله مجتهدزاده؛ زهرا نام آور


10. مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت

صفحه 141-154

محمدرضا نقصان محمدى؛ محسن دهقانى تفتى


11. آسیاب هاى قناتى یزد

صفحه 155-170

نریمان فرح زا؛ محسن عباسى هرفته