مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

اندیشۀ واقعی «مدل مجازی» باستان شناختی و ورود آن به حیطۀ مطالعات این رشته، با رواج روزافزون رایانه و استفادۀ گسترده از آن آغاز شده است. واقع گرایی «مدل مجازی» در ارتباط و وابستگی مستقیم با کیفیت و کمیت های موجود داده های باستان شناختی است. تجسم واقعیت یا واقعیت مجازی نه تنها چهارچوبی روش شناختی برای به کار گیری تکنیکهای گوناگون تجسمی دارد، بلکه به دنبال آن، تلاش وسیعی نیز برای یافتن معانی صحیح و چگونگی ایجاد رابطه بین سیستم های واقعی و مجازی صورت می پذیرد. نتیجۀ نهایی این رابطه تنها تولید یک تصویر انفعالی از واقعیت نیست، بلکه ایجاد مدل مجازی فعالی است، و به صورت واقعی باستان شناسان را در انجام تحقیقات، بازسازی، و تحلیلهای باستان شناختی یاری میکند. رویکرد بازسازی مجازی ترسیم کمیت انتزاعی هر دادۀ باستا نشناختی است، به صورت نمایش گرافیکی(نمایش هندسی فضایی) و یا نمایش عددی کلان از اندیشه های علمی و نتایج حاصله از آن، که درک پیچیدگ یهای آن را آسانتر می کند. نکتۀ مهم این است که بازسازی مجازیْ تکنیک سادۀ نمایشی نیست،تشریحی است و این توانایی از ترکیب روش تجسمی با ابزار بلکه ابزاری کاملا مدیریت و هدایت داده های باستان شناختی حاصل میشود. داده های عملیاتی این تحقیق از کاو شهای باستان شناسیِ کیی از مهم ترین آثار دورۀ ساسانی (نیایشگاه بندیان) از درگز خراسان رضوی به دست آمده است، که به طور مکرر انتشار می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to 3D Modelling of Bandian Temple

نویسندگان [English]

 • Kamal-ed-Din Niknami 1
 • Zahra Mirasheh 2
 • Maryam Ramezani 3
1 Associate Professor, Faculty of Letters and Humanities, University of Tehran
2 Lecturer, Islamic Azad University, Dezful
3 PhD Candidate, Faculty of Letters and Humanities, University of Tehran
چکیده [English]

Three-dimensional modeling and virtual reality concepts have been increasingly employed in archaeology with the advent of computer technology. The notion of ‘virtual’ was conceived as being directly related to ‘simulacrum’ or model whose realism depends on the quantity and quality of the existing archaeological data. Virtual reality is based on a methodological framework for choice of a visualization technique as well as an identification of appropriate meaning and an adequate association between virtual and real. Such a virtual reality model including digital representation of geometrical and abstract archaeological data was prepared for Bandian Temple. This Sassanid Temple is located in Northwest Iran and includes historic layers as early as 5th millennium B.C. This site was excavated between 1994~1999 by Iranian Cultural Heritage Organization

 1. ترومپلمن، لئو. « قبور و آ یین تدفین در دورۀ ساسانی »، ترجمۀ مولود شادکام، مجلۀ باستان شناسی و تاریخ، ش 15 ) ۱۳۷۳ (، ص29-37 .
 2. رهبر، مهدی. « کاوش های باستان شناسی بندیان درگز »، گزارش های باستانشناسی، ش 1 ) ۱۳۷۶ (، ص 9-32 .
 3. ---------. « معرفی آدریان )نیایشگاه( مکشوفۀ دورۀ ساسانی در بندیان درگز و بررسی مشکلات معماری این بنا »، در باقر آیت الله زاده شیرازی، مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ج ۲، ۱۳۷۸ ، ص 315-341.
 4. مرادی، زهرا. حفاظت و مرمت آثار و تز یینات گچی نیایشگاه بندیان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۷۶ .
 5. هرمان، جورجینا. تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، ترجمۀ م.وحدتی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳ .
 6. هوف، دیتریش 1366.«فیروزآباد »، ترجمۀ کرامت الله افسر، در: محمدیوسف یکانی )و...(، شهرهای ایران، ج ۲، تهران: جهاد دانشگاهی،1366. ص 75- 117
 7. Barcelo, J. A. «Visualizing What Might Be: An Introduction to Virtual Reality Techniques in Archaeology», in J. A.
 8. Barcelo & M. Forte & D. Sander (eds.), Virtual Reality in Archaeology. BAR int, 2000 Series 843, pp. 9- 35.
 9. Bloomenthal J. & C. Bajaj & J. Blinn & M. P. Cani-Gascauel & B. Wyvill & G. Wyvill, Introduction to Implicit Surfaces, San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Pub, 1997.
 10. Buzzanca, G. and E. Giorgi, «Come Usare AutoCad e Vivere Ugualmente Felici (L’Ennesimo Sistema per la Raccolta dei Dati Storico-Conservativi)», Archeologia e Calcolatori, 1996, v. 7 (1996), pp. 907- 916.
 11. Cipolla R. & G. Fletcher & P. Giblin. «Surface Geometry from Cusps of Apparent Contours», in Proceedings of International Conference on Computer Vision (ICCV’95)’, IEEE
 12. Computer Society Press, 1995, pp. 858–863. Drap, P. Hartmann-Virnich A & P. Grussenmeyer . «Photogrammetric Ston by Stone Survey and Archaeological Knowledge. An Application on the Romanesque Priory Church Norte Dame D’ Aleyrac (Province, France)». in F. Niccolucci (ed.), Proceedings of the VAST Euroconference, Arezzo, November 2000, 154-166.
 13. Forte, M. and R. Beltrami. «A Proposito di Virtual Archaeology: Disordini, Interazioni Cognitive e Virtualita, Atti del I Workshop Nazionale di Archaeologia Caoputazionale- Napoli-Firenze 1999», Archeologia e Calcolatori11, 2000, pp. 273- 300.
 14. Forte, M. & S. Tilia & A. Bizzarro & A. Tillia. «3D Visual Information and GIS Technology for Documentation of Paintings in the M Sepulcher in the Vatican Necropolis», in Z. Stancic and T. Veljanovski (eds.), Computing Archaeology for Understanding the Past. Oxford, CAA 2000, 2001, pp. 25- 31.
 15. Gillings, M. «Engaging Place: a Framework for the Integration and Realization of Virtual-Reality Approaches in Archaeology», in Archaeology in the Age of Internet. CAA 97. BAR Int. Series 750, 1999, pp. 247- 254.
 16. Goodrick. G. and M. Gillings. «Constructs, Simulations and Hyperreal World: the Role of Virtual Reality (VR) in Archaeological Research», in G. Lock and K. Brown (eds.), On the Archaeological Computing. Oxford, 2000, pp. 41- 58.
 17. Leymarie F., M. D. Levine. «Simulating the Grassfire Transform using an Active Contour Model», IEEE Trans. On Pattern Analysis and Machine Intelligence, v. 14 (1992), pp. 56- 75.
 18. Leymarie, F. F. «Thoughts on Shape, in Visual Thought: The Depictive», in L. Albertazzi, (ed.), Space of the Mind. v. 67 of Advances in Consciousness Research series, Amsterdam: John Benjamins, 2006, pp. 303- 350.
 19. Leymarie F. F. & B. B. Kimia. «Discrete 3D Wave Propagation for Computing Morphological Operations from Surface Patches and Unorganized Points», in J Goutsias & L Vincent & D. Bloomberg (eds.), Math. Morphology and its Applications to Image and Signal Processing of Computational Imaging and Vision, CA, USA: Kluwer Academic Palo Alto, v. 18 (2000), pp. 351– 360.
 20. Leymarie F. F. & D. B. Cooper & M. S. Joukowsky, & B. B. Kimia & D. H. Laidlaw & D. Mumford & E. L. Vote. «The SHAPE Lab, - New Technology and Software for Archaeologists», in Computing Archaeology for Understanding the Past (CAA 2000), BAR International Series 931, Oxford, UK: Archaeopress, 2001, pp. 79-89.
 21. Leymarie, F. F. & B. B. Kimia & P. J. Giblin. «Towards Surface Regularization via Medial Axis Transitions», in 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR›04), vol. 3, Cambridge, U.K., August 2004, pp. 123- 126.
 22. Naeve, A & J. O. Eklundh. «Representing Generalized Cylinders, Proceedings of the First Europe-China Workshop on Geometrical Modeling and Invariants for Computer Vision», in Xi›an, China, (April 27-29 1995), pp. 63-70.
 23. Rahbar, M. «Decouvertedun Monument de Poque Sassanide d’ Bandian, Dargaz (Nord Khorasan), Fouilles 1994 et 1995», Studia Iranica 27, 1998, pp. 215- 260.
 24. Reilly, R. «Towards a virtual archaeology», in K. Lockyear and S. Rahtz (eds.), Computer Application in Archaeology. Oxford: BAR Int. Series 565, 1990, pp. 133-139.
 25. Steckner C. «Form and Fabric, the Real and the Virtual: Roman Economy-Relategeometrical Mass Constraints in Dressel›s Table of Amphora Forms»,In J.A. Barcelo, M.Forte and D.H.Sanders, (eds.), Virtual Reality in Archaeology, BAR International Series 843 Oxford, (2000), pp. 121–12