اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حافظی

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375622
mrhafezygmail.com

سردبیر

حمید ندیمی

معماری استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375438
ha.nadimigmail.com

مدیر داخلی

مرجان السادات نعمتی مهر

طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=379309
m_nematimehrsbu.ac.ir
0000-0002-9105-4981

اعضای هیات تحریریه

شهرام پوردیهیمى

معماری استادبازنشسته گروه معمارى دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

s-deihimisbu.ac.ir

اکبر حاجى ابراهیم زرگر

مرمت استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

azargar2008gmail.com
0000-0002-8404-7580

عیسی حجت

معماری استاد دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

isahojatut.ac.ir

شاهین حیدری

تکنولوژی، معماری دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

shheidariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سیمین داودی

شهرسازی استاد دانشکده معمارى، برنامه ریزى، و منظر دانشگاه نیوکاسل

www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/simin.davoudi
simin.davoudinewcastle.ac.uk
0000-0001-6299-3675

h-index: 44  

اعضای هیات تحریریه

محمود رازجویان

معماری استاد بازنشسته گروه معمارى دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

mahmoodrazyahoo.com

علی غفاری

طراحی شهری استادبازنشسته گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

alighaffari25hotmail.com

محسن فیضی

معماری منظر - فضای سبز معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/9939/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B6%DB%8C
mfaiziiust.ac.ir
0000-0003-1022-0990

علی کاوه

ساختمان استادبازنشسته دانشکدة مهندسى عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehiust.ac.ir
0000-0002-5428-4788

کوروش گلکار

طراحی شهری استاد گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375455
koroushgolkaryahoo.com
0000-0002-6415-0046

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی مدنی پور

شهرسازی استاد دانشکده معمارى، برنامه ریزى، و منظر دانشگاه نیوکاسل

ali.madanincl.ac.uk
0000-0002-9083-146X

h-index: 36  

اعضای هیات تحریریه

اصغر محمد مرادی

مرمت استاد دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ایران

m_moradiiust.ac.ir
0000-0002-1505-0946

حمید ندیمى

معماری استاد گروه معمارى دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375438
ha.nadimigmail.com

هادی ندیمی

معماری استادبازنشسته گروه معمارى دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

hadinadimigmail.com

کارشناس نشریه

مژگان رستمى فروزنده

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

j.soffehsbu.ac.ir

صفحه آرا

وحید روزبهانى

گنجینه نقش جهان

artmghyahoo.com