حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکدۀ معماری دانشگاه علم و صنعت

3 دانشجوی دورۀ دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، ابتدا با مطالعۀ پیشینۀ متافیزیکی عناصر باغ اسلامی مانند درخت و آب، به این عناصر پرداخته و پس ازآن با مطالعه بر روی عناصر مذکور، از دیدگاه حکمت اسلامی در قرآن و نمونه های باغ اسلامی، سعی شده تا با نزدیک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سورۀ الرحمن، تفاسیر مربوط به این سوره مطالعه شود. بر اساس مطالعات انجام شده در این مقاله، میتوان دریافت که باید حکمت عناصر باغ، مانند نور و سایه، درخت و گیاهان، آب، غرفه و قصور، و مانند آن را در نظم بندی محکمی دانست، که براساس هندسۀ قدسی، و علم الهی، انسان را به سعادت رهنمون کند.

کلیدواژه‌ها


 1. آذرپاد، حسن و فضل الله حشمتی رضوی. فرش نامۀ ایران، تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۲ .
 2. ابن عربی، محی الدین. الفتوحات المکیه، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، بی تا.
 3. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر . تفسیر القرآن العظیم، سامی بن محمد سلامۀ، دار طیبۀ لالنشر والتوزیع، 1999 م
 4. ابوالفتوح رازی. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد: بی تا، 1365 .
 5. انجیل لوقا، ترجمۀ فارسی،تهران: نشر علم، 1388 .
 6. انجیل یوحنا، عهد جدید. ترجمۀ فارسی. تهران: انجمن کتاب مقدس ایران،1387.
 7. الوسی البغدادی، شهاب الدین. روح المعانی، تصحیح علی عبدالباری عطیه، ج 27 ، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۶ ق/ ۱۳۸۴ .
 8. بروسو ی، اسماعیل. روح البیا ن فی تفسیر القرآ ن،بیروت: دار الفکر، بی تا.
 9. البقلیال شیرازی، ابو محمد بن ابی نصر. عرائس البیان فی حقائق القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیۀ للنشر والتوزیع, 2008 .
 10. البیضاوی، ابوالحسن علی بن محمد. لباب التأویل فی معانی التنزیل، بیروت: موقع التفاسیر، بی تا.
 11. سعدی شیرازی، مصلح الدین. گلستان سعدی، بر اساس نسخۀ محمد علی فروغی، نشر سرایش، تهران، 1382 .
 12. شوان، فریتوف. اسالم و حکمت خالده، ترجمۀ فروزان راسخی، تهران: هرمس، ۱۳۸۳ .
 13. صدوق، ابی جعفر محمد بن علی. من لایحضره الفقیه، 4 ج، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین، ۱۴۱۳ .
 14. طباطبایی، سیدمحمدحسین. اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، قم: صدرا، ۱۳۷۱ .
 15. -----------------. ترجمۀتفس