روایت تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مدیر دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین

چکیده

هرگز از خود پرسیده ایدکه تهران کجا است؟ یا تهرانی ها چه مردمانی هستند؟ شاید تاکنون مجال چنین سؤالهایی برایتان فراهم نشده باشد یا دلیلی برای طرح این موضوعات نداشته اید

کلیدواژه‌ها


  1. حبیبی، سید محسن و برنارد هورکارد. اطلس کلا نشهر تهران، شرکت پردازش و برنام هریزی شهری )شهرداری تهران(، ۱۳۸۴ .
  2. طالقانی، محمود و گی بورژل و علی گلی و مسعود کوثری. اطلس ایران، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، تهران: معین، ۱۳۸ .
  3. Taleghani, M. & D. Silva Couto & J. L. Bacoque-Grammont. Cartographie Historique du Golfe Persique, Teharn: Instiut Francais de echerche en Iran, 1385.
  4. Couto, D. & J. L.Bacque-Grammont & M. Taleghani. Historical Atlas Of The Persian Gulf (sixteenth to enghteenth Centuries), Berpols, 2006.