دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
تأملی در مفهوم معماری اسلامی ایران و راه فهم آن

کامبیز حاجی قاسمی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 7-18

چکیده
  در سخن گفتن از «معماری اسلامی ایران »، باور متعلق این معماری را به اسلام و ایران دربطن خود دارد. در این مقاله کوشش میشود مفاهیم معماری وابسته به ایران و معماری متصف به اسلام روشن شود و در عین حال پاسخی برای این سؤال مهم یافت شود که راه فهم این معماری از کجا میگذرد؟ و آیا با مطالعه در آنچه این معماری از اسلام و ایران گرفته است ، می ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دربارۀ پدیدارشناسی در معماری

مصطفی پورعلی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 19-30

چکیده
  این نوشتار برآمده از پژوهشی دربارۀ ارتباط میان معماری و پدیدارشناسی است، یعنی همان مکتبی که تأثیر آن بر جریانات هنری امروز، به ویژه معماری پسامدرن، آشکار است. می دانیم که یکی از تأثیرات این مکتب فلسفی در حوزۀ مبانی نظری معماری، باز شدن باب مباحثی در پدیدارشناسی مکان، جایگاه بستر و زمینۀ اثر در طراحی معماری، و همچنین اهمیت یافتن مباحث ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

فرهاد شریعت راد

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 31-48

چکیده
  تقریباً هم شمار با تعداد طراحان، تعریف فرایند طراحی و روش حل مسئله هست؛ ذکر این رو شها و تجربه های مختلف طراحی از آن حیث که هم قدم هایی در راه رشد طراح و هم مایۀ نقد روش شناسان است اهمیت دارد. به همین سبب ساختار اصلی این نوشتار بر پایۀگزارش یک فرایند طراحی و بازنگری نقادانۀ آن، شکل گرفته است، به این صورت که به دنبال مسئلۀ اصلی مقاله دربارۀ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طرحی برای بام

ناهید صادقی پی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 49-60

چکیده
  این روزها به دنبال گرایشهای گوناگون پدید آمده در حفظ محیط زیست و ابراز علاقه مندی به معماری پایدار و سبز، به بام ساختمان توجه خاصی شده است. ایده هایی چون بام سبز، بام حیات، با غ بام،و ... نشانگر برخی از رویکردهایی است که در این زمینه به بام ابراز میشود.در معماری سنتی ما نیز حیاطهای مرکزی و بام دو فضای باز مهم و کارا در ساختمان هستند و مردم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی باستان شناختی محور فیروزآباد سروستان در دورۀ ساسانی شناسایی بخشی از شاهراه ساسانی فیروزآباد دارابگرد

ناصر نوروززاده چگینی؛ لیلا فاضل

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 61-78

چکیده
   زندگی اجتماعی انسان در هر عصر کلیات پیچیده و درهم تنید ه ای است که وجوه مختلف ساختاری آن همزمان و در ارتباط با کیدیگر معنا می‌یابد. با تشکیل سلسلۀ ساسانی در 224 میلادی و ایجاد تحولی عظیم، حرکتی شگرف در تمام ابعاد جامعه رخ داد و تجارت از ارکان مهم پاسخگویی به نیازهای آن جامعۀ مولد و پویا گشت. در این زمان ایران پل تجاری شرق و غرب شد وکشمکش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کتیبه های پاسارگاد در دورۀ اسلامی

محمدصادق میرزاابوالقاسمی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 79-88

چکیده
  بقایای مسجد و کاروانسرایی از قرن هفتم و هشتم هجری،در جلگۀ باستانی پاسارگاد، برجای مانده است. مصالح هر دو بنا را از بقایای آثار پیشین در محوطه فراهم کرده اند. بر چندین کتیبۀ مکشوفه از مسجد نام اتابک سعد بن زنگی نقش بسته است. این مکان به «ملک سلیمان » مشهور است و نسبت یافتن اتابکان به «وارث ملک سلیمان » حاکی از اهمیت این مکان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحلۀ ساخت پروژه های ساختمانی بلند

مجتبی حسینعلی پور؛ ناصر شهسواری؛ فرزانه منتظری

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 89-98

چکیده
  یکی از رو یکردهای مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی است. از مهم ترین وظایف این مدیریت ایجاد تیم پروژه و بررسی روند تکامل آن است. مبحث مدیریت پروژه و رویکردهای آن در ایران، در سالهای اخیر بسیار در سازمان ها مطرح شده است و در این بین مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان مهم در دستیابی به موفقیت پروژه ها و سازمان هاست. امروزه به چگونگی تشیکل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طراحی شهری، فرایند یا فرایندها

کورش گلکار

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 99-134

چکیده
  تاکنون آثار مهمی پیرامون فرایند طراحی شهری و انواع آن انتشار یافته است با این حال، به نظر می رسد که جنبه های تشابه و تفاوت گونه های متنوع آن هنوز به طور کافی بررسی نشده و مدلی از گونه بندی فرایندها که تبیین کنندۀ ابعاد تشابه و تفاوت و مفروضات نظری آنها باشد مطرح نگردیده است. هدف این مطالعه جستجوی پاسخ برای سه پرسش است: 1.آیا برای طراحی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدیریت مبتنی بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی منطقه ای

فرخ مشیری

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 135-154

چکیده
  مشارکت عمومی به مفهوم نقش داشتن عموم مردم در تصمیم گیری سیاسی است، به ویژه در آن دسته از سیاس تها که به طور مستقیم بر آنان اثر خواهد گذارد؛ از این رو، فرایند صاحب نقش کردن مردم، دارای معارض در گرایشهای مرکزگرا و مرکززدا در حکومت محلی است. تجربه نشان داده است که مردم می توانند در سطح های فراتر از محله و شهر خود نیز مشارکت مؤثری در تصمیم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نظریۀ مهندسی اجتماعی، نگرشی نو به تحقق پذیری در طرح های شهری با الگوی شمسۀ نوسازی

بهمن ادیب زاده

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 155-168

چکیده
  موضوع برخورد با بافت های فرسوده و سامان دهی آن طی سال های اخیر به مسئله اصلی شهرسازی و معماری کشور تبدیل شده است و طرح های سامان دهی ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده دراین سال ها فزونی گرفته است. این طرح ها در عین دارار بودن مبانی نظری قابل قبول و همگام با مفاهیم روز جهانی ، کارایی شان را از دست داده اندو فاقد چارچوب و ضمانت های اجرایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386(

زهره فنی؛ مهدی نورمحمدی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 169-184

چکیده
  به منظور مشارکت شهروندان درامر برنامه ریزی و مدیریت شهری نهاد شورای اسلامی شهر در سال 1377تشکیل شدو شروع به کار کرد. با تشکیل این نهاد تشکیلات جدیدی با ماهیتی دمکراتیک وارد نظام مدیریت شهری شد که می تواند زمینه مشارکت شهروندان را مهیا کند. از این رو، کارآمدی نهاد دمکراتیک شورا و با استفاده از نظریه حکمروایی خوب ، عملکرد شورای شهر ، مطالعه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تعیین و به کارگیری معیارهای مکان یابی ساختمان های بلند در کلان شهرها؛ نمونۀ موردی شیراز

محمدمهدی عزیزی؛ الهام فلاح

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، صفحه 185-200

چکیده
  به دنبال روند رشد فزایندۀ جمعیت کلان شهرها در ده ههای اخیرو برای حل مسئلۀ کمبود مسکن، ساختما نهای بلند مسکونی دردستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گرفته است. به منظور ارتقای تأثیرات بلندمدت این ساختما نها بر سیما و عملکرد شهرها و جلوگیری از اثرات منفی آنها بر عملکرد و کیفیت زندگی شهری،معیارهای مکانیابی این بناها میتواند چالشی ...  بیشتر