نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده معمارى دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار دانشکده هنر و معمارى دانشگاه یزد

چکیده

تابش شدید و مستقیم آفتاب بر سطوح خارجى بازشوها و تبادل حرارت ایجادشده، ناشى از تابش در فضاى پشت شیشه با فضاى داخلى، موجب مصرف انرژى بیشتر، براى ایجاد آسایش درون یک فضا، خواهد شد. این در حالى است که، ایجاد سایه بان هاى مؤثر خارجى مى تواند کمک شایانى در جلوگیرى از بوجود آمدن چنین وضعیتى در فضاى داخل کند. در روند طراحى یک سایه بان مؤثر خارجى، در اقلیم گرم و مرطوبى همانند بوشهر، که بتوان از آن در محاسبة سایه بان کلیة پنجره هاى واقع در آن جهت و آن محل استفاده کرد، این سؤال مطرح مى شود که، چگونه مى توان سایه بانى طراحى کرد که، با آن هم در فصول گرم سال حداکثر استفاده از سایه مورد نیاز حاصل شود و هم در فصول سرد سال از آفتاب مطبوع و مورد نیاز براى پنجره ها بهره مند شد؟ در مقالة حاضر با استفاده از داده هاى کمى ده ساله و استفاده از روش نقاب سایة الگى، نقاب سایه براى پنجره هاى جنوبى، شرقى، و غربى یک ساختمان در بوشهر و با استفاده از این نقاب سایه ها، سایه بان الگو براى پنجره هاى هر جبهه از ساختمان طراحى شده است که، از این سایه بان هاى الگو مى توان در طراحى کلیة سایه بان هاى واقعى مورد نیاز براى ساختمان ها در بوشهر استفاده کرد. همچنین در این مقاله، کوشش شده صحت روش نقاب سایة الگى و عملکرد سایه بان هاى طراحى شده به این روش، در مدلى سه بعدى و با استفاده از نرم افزار رایانه اى اکوتکت و داده هاى کمّى یک ساعته مربوط به وضعیت تابش در طول یک سال در بوشهر، ارزیابى شود. با استناد به نتایج حاصل از این ارزیابى، در گرم ترین و سردترین ایام سال، عملکرد سایه بان ها و صحت روش نقاب سایة الگى در طراحى را تأیید مى شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model Shading Device for Booshehr City

نویسندگان [English]

 • Amin Mohammadi 1
 • Seyyed Mohammad Hossein Ayatollahi 2

1 Lecturer, Faculty of Architecture, Booshehr Persian Gulf University

2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Yazd University

چکیده [English]

Located on the 29 degrees latitude, Booshehr City boasts a warm and humid climate with long hours of solar radiation. Therefore, installation of overhangs as shading devices over windows is an efficient method for reducing heat loads and energy saving. To design efficient overhangs, the annual need for shading is calculated using temperature statistics. On this basis, three overhangs are designed for south, east and west windows. The designed overhangs are then tested in a simulation for their efficiency.

 1. محمدى، امین، طراحى دانشکدة معمارى دانشگاه خلیج فارس بوشهر با رویکرد اقلیمى، رسالة کارشناسى ارشد معمارى، دانشگاه یزد، 1387.
 2. رازجویان، محمود، آسایش به وسیلة معمارى همساز با اقلیم، تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1367.
 3. کسمایى، مرتضى، اقلیم و معمارى، تهران: شرکت خانه سازى ایران، 1367.
 4. رسایى کشوک، سام، شکوه ابوشهر، بوشهر: انتشارات شروع، 1384.
 5. طاهباز، منصوره. « طراحى سایه در فضاى باز». در مجلة هنرهاى زیبا ،(دانشگاه تهران)، ش 31، (1385)، ص 38-27.
 6. معاونت نظام مهندسى و اجراى ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازى، مقررات ملى ساختمان ایرا ن مبحث نوزدهم: صرفه جویى در مصرف انرژى، 1381.
 7. Evans, Martin, Housing, Climate & Comfort, London: The Architectural Press,1980.
 8. Givoni, Baruch, Man, Climate and Architecture, Applied Science Publishers, 1976.
 9. Hyde, Richard, Climate Responsive Design, a Study of Building in Moderate and Hot Humid Climates, Spon Press, 2000.
 10. Olgyay, A. & V. Olgyay, Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, U.S.A: Princeton University Press, 1963.
 11. Olgyay, A. & V. Olgyay, Solar Control & Shading Devices,U.S.A: Princeton University Press, 1976.