بازنمایى الگوى فرایند طراحى

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه دِلف هلند Delf

چکیده

در این نوشتار با ارائة پیشینه اى کوتاه از پارادایم هاى طراحى پژوهى و معرفى دیدگاه هاى پارادایمى در زمینة فرایندِ طراحى، صورت بندى و تعریفى از طراحى، از نقطه نظرى پراگماتیک، ارائه مى شود. کوشش شده است تا در این صورت بندى، ضمن معین بودن نقش طراح، به طور دقیق روشن شود که یک صورت بندى فرایندى از طراحى، چه داشته هایى براى تئورى و پراتیک (کار عملى) طراحى دارد. براى صورت بندى طراحى، ابتدا ابعاد اصلى فعالیتِ طراحى معرفى شده اند و سپس با ارائة مدلى از فرایند طراحى، کوشش شده است تا الگوى فراگیرى از پویایى فرایندِ طراحى ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing a Design Process Model

نویسندگان [English]

 • Hamid Nasser Khaki 1
 • Pirouz Noorian 2
1 Lecturer, Faculty of Architecture and planning, Tehran Art University
2 PhD Candidate, Faculty of Architecture, Delf University
چکیده [English]

This paper reviews paradigms for design research to formulate design process as a pragmatic procedure. In this effort, the role of designer is defined and approaches to design as a rational problem solving process or as a reflective practice is demarcated. Furthermore, the dimensions for design activity are stipulated and present a general model of dynamic design process.

 1. Dorst, Kees, Describing Design: a Comparison of Paradigms, PhD Thesis, TU Delft Universiy Press, 1997
 2. Dorst, Kees, The Problem of Design Problem, problem solving and design expertise Journal of design research vol 4, issue 2, 200
 3. Stelingwerff, Marnix Constantijn (Martijn), Virtual Context, PhD Thesis, Delft University Press, 2005.
 4. Oxman, Rivka, Theory and design in the first digital age, Design Studies, no. 27, 2006, pp. 229- 265.
 5. Gero, John. S. and Kannengiesser, UDO, an Ontology of Situated Design Teams, Key Centre of Design Computing and Cognition University of Sydney, Australia, 2007.
 6. Reymen, Isabelle M., Kroes, P. and Basten, T., Modelling the Role of the Design Context in the Design Process, A Domain-independent Approach, Design Research Society International Conference, Brunel University, London, UK, 5-7 September 2002.
 7. Mitchell, Adrian et al. , A Conceptual View of the Interface between the Detailed Design Process and the Construction Process, The construction and building research conference of the Royal Institution of Chartered Surveyors, Dublin, 2008.
 8. Eastman, Charles M., REPRESENTATION OF DESIGN PROCESSES, Conference on Design Thinking, MIT, 1999.
 9. گروت، لیندا و دیوید وانگ؛ رو شهاى تحقیق در معمارى، علیرضا عینى فر، دانشگاه تهران، 1384.
 10. لاوسون، برایان؛ طراحان چگونه م ىاندیشند؟، حمید ندیمى، دانشگاه شهید بهشتى، 1385.
 11. اکاشا، سمیر؛ فلسفة علم، هومن پناهنده، فرهنگ معاصر، 1387.
 12. کوهن، توماس اس؛ ساختار انقلا بهاى علمى، عباس طاهرى، قصه، 1384.
 13. لنگ، جان؛ آفرینش نظریة معمارى، علیرضا عینى فر، دانشگاه تهران، 1383.