مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح معمارى 1

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

ارزیابى آموزشى، حلقه اى مهم و تعیین کننده در فرایند آموزش است و با توجه به نقش محورى دروس طرح معمارى در رشتة معمارى، اهمیت و حساسیت داورى این دروس انکارناپذیر مى نماید. از سوى دیگر، به دلیل ماهیت ذوابعادى معمارى و مسائلى باز در طراحى معمارى، ارزیابى پروژه هاى معمارى همواره وجوهى احساسى و شخصى از سوى استاد و نقاطى مبهم و سؤال برانگیز براى دانشجو دارد و در مواردى مى توان گفت روند آموزش را دچار اختلال کرده است. هدف این تحقیق نزدیک شدن به سازوکارهاى مناسب براى داورى طراحى دانشجویان براى کنترل و هدایت جریان آموزش است، به طورى که تحقق اهداف آموزشى درس را تسهیل کند. بدین منظور، ابتدا اهمیت مسئله در آموزش معمارى و ضرورت پرداختن به آن بررسى مى شود. سپس، از پژوهش هاى انجام شده در حوزة روان شناسى پرورشى استفاده و به موضوع جایگاه و نقش ارزیابى در آموزش و نیز ابعاد و ویژگى هاى آن، انواع روش ها و ابزارهاى ارزشیابى و چگونگى طرح ارزشیابى پرداخته مى شود. در ادامه، با انتخاب کارگاه « طرح معمارى 1  سعى خواهد شد به اتکاى یافته هاى مطالعاتِ انجام شده، ،شیوه هاى ارزیابى موجود بازنگرى و مدلى براى ارزیابى کارگاه مذکور ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Search of Model for Evaluating Architectural Design I Workshops

نویسنده [English]

 • Sepideh Masoudinejad
PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Drawing on assessment methods employed in educational psychology, this paper attempts to evaluate the quality of teaching Design I Workshop. In this course, students of architecture are required to arrive at a synthesis of previous workshops in one comprehensive project. Based on the adopted curriculum and interviews with professors of architecture, the educational process goals were determined to be cognition, synthesis and presentation. The behavioral objectives were further defined under three main categories: cognitive, affective and psychomotor. The evaluation type was then defined for each type of objective. Thus, a detailed model of evaluation is formed for assessment of this course.

 1. آیوازیان، سیمون. «زیبایى شناسى و خاستگاه آن در نقد معمارى»، در هنرهاى زیبا، دوره 12، ش 12، (زمستان 1381)، ص 64-69.
 2. اکرمى، غلامرضا.« تعریف معمارى، گام اول آموزش». در هنرهاى زیبا، دوره 16 ، ش16 ، (زمستان 1382)، ص 33-48.
 3. بازرگان، عباس.« ارزیابى درونى دانشگاهى و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالى ». در فصلنامة پژوهش و برنامه ریزى در آموزش عالى، ش 11 و12 (1374)
 4. بحرینى، سیدحسین و منوچهر طبیبیان. ارزیابى دورة آموزشى دکتراى شهرسازى دانشگاه تهران طى دورة 1373 – 1383». در هنرهاى زیبا، دورة 30، ش 30. تابستان 1386)، ص 13-22.
 5. برنامة مصوب شوراى عالى برنامه ریزى، 1377.
 6. بلوم، بنیامین. اصول علمى طبقه بندى هدف هاى تربیتى، ترجمة مسعود رضوى، تهران: دانشسراى عالى مؤسسة تحقیقات و مطالعات تربیتى، 1346.
 7. بولا، اچ. اس. ارزیابى آموزشى و کاربرد آن در سوادآموزى تابعى، ترجمة عباس بازرگان، تهران: مرکز نشر دانشگاهى، 1362.
 8. حجت، عیسى. « آموزش خلاق- تجربة 81». در مجموعه مقالات دومین همایش آموزش معمارى ، تهران: نشر نگاه امروز، 1384.
 9. ---------. « آموزش معمارى و بى ارزشى ارزش ها»، در هنرهاى زیبا، دوره 14، ش 14، (تابستان 1382)، ص 63-70.
 10. ---------. « حرفى از جنس زمان، نگاهى نو به شیوه هاى آموزش معماری در ایران »، در هنرهاى زیبا، دوره 12 ، ش 12 (زمستان 1381)، ص 50-58.
 11. خویى، حمیدرضا. نقد و شبه نقد، پایان نامة دکترى معمارى، دانشگاه تهران،1379.
 12. دیویى، جان. مقدمه اى بر فلسفة آموزش و پرورش یا دموکراسى و آموزش و پرورش، ترجمة ا. ح. آریانپور، تهران: فرانکلین، 1329.
 13. زرکش، افسانه. « کیفیت آموزش و کار حرفه اى در ایجاد همسازى بین فضا و سازه در معمارى معاصر غرب». در هنرهاى زیبا، ش 23 ، (بهار 1384) ، ص 43-52.
 14. سیف، على اکبر. ارزشیابى فرایند و فراوردة یادگیرى، تهران: نشر دوران،1384.
 15. ---------. اندازه گیرى و ارزشیابى پیشرفت تحصیلى، تهران: چاپ فاروس ایران، 1364.
 16. ---------. روا نشناسى پرورشى (روا نشناسى یادگیرى و آموزش)، تهران: نشر آگاه، 1386.
 17. ---------. روا نشناسى یادگیرى و تدریس، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران، 2535.
 18. شاهرودى، عباسعلى. «آموزش درس سازه هاى نو در رشتة معمارى». در مجموعه مقالات سومین همایش آموزش معمارى، دانشگاه تهران، 1387.
 19. شعبانى، حسن. مهارت هاى آموزشى و پرورشى، تهران: سمت، 1384.
 20. علایى، على. « نگاهى به تنوع دانش ها در معمارى» در صفه، ش 32 (بهار و تابستان 1380) ، ص. 104-117.
 21. عزیزى، محمدمهدى.« تحول و دگرگونى گروه هاى آموزشى دانشکدة هنرهاى زیبا». در هنرهاى زیبا، دوره 14 ، ش 14، ( تابستان 1382)
 22. کاف، دانا. « مهارت هاى اجتماعى طراحى در حرفه و آموزش معمارى» ، ترجمة على علایى، در صفه، ش 37 ، ( پاییز و زمستان 1383) ، ص 119-133.
 23. گیج، لیت، و دیوید سى. برلاینر. روان شناسى تربیتى، ترجمة خوئى نژاد و همکاران، مشهد: نشر پاژ، 1374.
 24. لاوسون، برایان. طراحان چگونه می اندیشند، ترجمة حمید ندیمى، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى،
 25. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمارى، ترجمة علیرضا عینى فر، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.
 26. محمودى، سیدامیرسعید . « تفکر در طراحى». در هنرهاى زیبا، ش 30، ( زمستان 1383)، ص27-36.
 27. ----------------. «چالش هاى آموزش طرح معمارى در ایران»، در هنرهاى زیبا، دوره12، ش 12، (زمستان 1382)، ص 70-79.
 28. مرتضوى، شهرناز . « ارزشیابى عملکردها و بهبود کیفیت آموزشى». در مقالات برگزیدة دومین سمینار بهبود کیفیت آموزش عالى، دانشگاه شهید بهشتى،1373 .
 29. مسعودى نژاد، سپیده. « مدلى براى ارزیابى کارگاه طرح و معمارى 1» . مقالة پژوهشى دورة دکترى معمارى، دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهیدبهشتى، 1387.
 30. منصورى، سیدامیر. « روش نقد معمارى». در هنرهاى زیبا، ش 7 ، ( تابستان 1379)، ص 71-78.
 31. مهدوى نژاد، محمدجواد. « آفرینشگرى و روند آموزش خلاقانه در طراحى معمارى »، در هنرهاى زیبا، دوره 21 ، ش 21 ، (سال 1384)، ص 57-66
 32. ----------------.«آموزش نقد معمارى». در هنرهاى زیبا، دوره 23 ، ش 23، (پاییز 1384)، ص 69-76.
 33. میرریاحى، سعید. ارزیابى سازوکارهاى داورى در آموزش معمارى، پایان نامة دکترى معمارى، دانشگاه شهید بهشتى، 1382.
 34. -----------.« جایگاه پایان نامة تحصیلى در نظام آموزش معماری» . در صفه، ش 39 ، (پاییز و زمستان 1383)، ص 139-159.
 35. ندیمى، حمید. «جستارى در فرایند طراحى». در صفه، ش 29 ، (پاییز و زمستان 1378)، ص 94-103.
 36. ---------. «درآمدى بر مبحث انسجام در آموزش معمارى». در هنرنامه، ش 1، دانشگاه هنر، 1371.
 37. نورانى پور، رحمت الله. « شاخص هاى ارزیابى کیفیت آموزش عالى». در مقالات برگزیدة دومین سمینار بهبود کیفیت آموزش عالى، دانشگاه شهید بهشتى، 1373.
 38. وحیدى، طاهر. پژوهشى در عوامل گسستگى در آموزش نظرى و عملى دروس پایة معمارى، پایان نامة دکترى معمارى، دانشگاه شهید بهشتى، 1383.
 39. یزدانفر، عباس. « مرورى بر طرح وارة ذهنى دانشجویان و رشد آن در فرایند آموزش طراحى». در صفه، ش 38، ( بهار و تابستان 1383) ، ص 145-169.
 40. Lawson, B. How Designers Think, Oxford: Architectural press, 1997