منازل آموزش طراحى معمارى1 (بر مبناى یک تجربه)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

این مقاله حاصل تأمل در گزارشى شامل ثبت فرایند تدریس درس کارگاه طرح معمارى سه با موضوع« طراحى مدرسه » است. از جمله نتایج راهبردى ثبت این فرایند کشف گام هاى اصلى هدایت طرح یا منازلى براى آموزش طراحى معمارى در کارگاه است که، همة مسیر طراحى از ابتداى تأمل در موضوع تا عرضة نهایى را در بر مى گیرد. معرفى این منازل و جان مایة اصلى هر منزل، که حاصل آن داشتن برنامه اى مشخص در کارگاه طراحى معمارى است، هم براى استادان و هم دانشجویان معمارى، کاربردى و قابل توجه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Steps in Architectural Education: an Experience

نویسنده [English]

  • Atefeh Karbasi
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper attempts to record a design education experience. The students were asked to design a school in a sequence of eleven steps:(i) understanding the subject; (ii) developing design ideas; (iii) considering the ‘place’ of the project; (iv) developing the physical program; (v) concept modeling; (vi) developing the concept further; (vii) finding a geometrical expression; (viii) considering the ‘plan’ and ‘functional logic’; (ix) technical considerations; (x) returning to the subject; and (xi) final technical presentation. Emphasis has been on teamwork and student research throughout the whole project. The key advantage of defining these steps is that both the professors and the students had a clear idea of the otherwise complicated design process.

  1. حجت، عیسى. « آموزش خلاق - تجربة 1381»، در مجلة هنرهاى زیبا، ش 18. (تابستان 1383 )، ص 25-36.
  2. کرباسى، عاطفه (گردآورى و تألیف).« درس گفتارهاى طراحى مدرسه - گزارشى از کارگاه طرح معمارى سه»، دانشگاه هنر اصفهان، بهمن 1383 تا تیرماه 1384 ، چاپ نشده.
  3. لاوسون، برایان؛ طراحان چگونه می اندیشند، ابهام زدایى از فرایند طراحى، ترجمة حمید ندیمى، دانشگاه شهید بهشتى، 1384.
  4. محمودى، امیرسعید. «چالش هاى آموزش طراحى معمارى در ایران»، در مجلة هنرهاى زیبا، ش 12، زمستان 1381، ص 70-79.