کلیدواژه‌ها = معماری
نسبت معماری و رتوریک بازاندیشی در ریشه های مشترک

دوره 33، شماره 4، 1402، صفحه 7-24

10.48308/sofeh.2021.222721.1058

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ زهره تفضلی


جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر

دوره 32، شماره 3، 1401، صفحه 5-18

10.52547/sofeh.32.3.5

محمدابراهیم مظهری؛ روح الله مجتهدزاده


بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا

دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-162

10.52547/sofeh.31.2.149

لطف الله کارگری آریان؛ محمد خزائی؛ احمد صالحی کاخکی


آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای

دوره 28، شماره 2، تیر 1397، صفحه 85-98

محسن کشاورز؛ فاطمه مهدی زاده؛ عبدالله جبل عاملی


بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه

دوره 25، شماره 3، مهر 1394، صفحه 35-64

محمد جواد بینا؛ لادن اعتضادی


معماری و کرختی محیطی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 19-34

سارا رحمانی


مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت

دوره 21، شماره 4، دی 1390، صفحه 141-154

محمدرضا نقصان محمدى؛ محسن دهقانى تفتى


معمار در آیینۀ اسما

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 15-32

حسن ذوالفقارزاده


دربارۀ پدیدارشناسی در معماری

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 19-30

مصطفی پورعلی


نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 31-48

فرهاد شریعت راد


مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان

دوره 20، شماره 2، مهر 1389، صفحه 31-40

افرا غریب پور


سیالیّت معنا یی بنا

دوره 18، شماره 2، مهر 1388

سیدامیر منصوری؛ مرضیه آزاد ارمکی


سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1388

سعید میرریاحی