دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
نسبت معماری و رتوریک

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ زهره تفضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

https://doi.org/10.48308/sofeh.2021.101882

چکیده
  با نگاهی به تاریخ تئوری های معماری و اتکاء به نظر اندیشمندان می‌توان گفت که معماری و رتوریک، در طول تاریخ با یکدیگر نسبت داشته‌اند. به نظر می‌رسد تأمل در این نسبت می‌تواند افق‌های جدیدی برای اندیشه معماری بگشاید. اما از آنجایی که رتوریک معانی متطّوری در طول تاریخ داشته، این نسبت نیز در سطوح مختلفی برقرار شده است و ارمغان‌های متفاوتی ...  بیشتر

مطالعات معماری
معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی

محمد غلامعلی فلاح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/sofeh.2022.223876.1091

چکیده
  سابقۀ هزاران سالۀ معماری روشن می‌کند که میان انسان و معماری روابط و مناسبت‌هایی برقرار است. امروزه متأثر از فهم غالب از معماری این رابطه به نحوی برقرار می‌دانیم؛ اما ممکن است که فهم امروزین ما چونان پرده‌ای زوایای پنهان و پیچیدۀ رابطۀ انسان و معماری را از دید ما دور کرده باشد. در این تحقیق رابطه و مناسبت انسان و معماری را از دریچه‌ای ...  بیشتر

میانجی‌ها و ناممکن‌هایِ دلوزیِ سوژه، معماری، و فضا از ساختارمندی تا ساختارشکنی آیزنمن

مهتاب سلیمانی الموتی؛ حسین اردلانی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.4.19

چکیده
  ناممکن­ ها نیروهایی بالقوه هستند که می‌روند تا بالفعل شوند و در آستانۀ ایجاد و صیرورتند. میانجی‌ها نیز نقش میانجیگری و میانه‌ای بین بالقوه و بالفعل بودن هر امری دارند و ایجادکنندۀ آفرینش هستند. این آفرینش به‌خوبی در آثار معماری مشهود است. نوشتار حاضر برای فهم بهتر این مفاهیم، بر ساختار معماری آیزنمن متمرکز است و برای پاسخ‌گویی ...  بیشتر

جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشۀ کریستوفر الکساندر

محمدابراهیم مظهری؛ روح الله مجتهدزاده

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.3.5

چکیده
  مقالۀ حاضر جستاری در یکی از وجوه نسبتاً مغفول اندیشۀ کریستوفر الکساندر، معمار و نظریه‌پرداز نیمۀ دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، است. ویژگی مهم الکساندر چندوجهی بودن شخصیت و زندگی فکری اوست. الکساندر هم دانشمندی قابل‌اعتنا در حوزۀ علوم دقیقه چون ریاضیات و رایانه است و هم طراح و نظریه‌پردازی سرشناس در حوزۀ معماری. ورود ...  بیشتر

سیر تحوّل تعیّن بدن در معماری: از بدن وارگی تا بدن پدیداری

آرزو منشی زاده

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.1.5

چکیده
  پرداختن به مقولة بدن دغدغة پیوستة حوزة اندیشه‌گری معماری تا به امروز بوده و بنا به تفسیر آن در هر دورة تاریخی، حضور متفاوتی در معماری و احکام طراحانة آن داشته است. امروزه رویکرد تک‌ساحتی غالب طراحان به بدن و به تعبیری تأکید بر شیءگونگی آن در امر معماری مورد نقد است؛ آنچه متأثر از نگاه آنتروپومورفیسم یعنی بسط ویژگی‌های انسانی ازجمله ...  بیشتر

ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی

عطاالله یاری کیا؛ عبدالرحمن دیناروند؛ بهزاد وثیق

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-70

https://doi.org/10.52547/sofeh.32.1.57

چکیده
  بستری شدن در بیمارستان استرس‌ زیادی نسبت به خود بیماری به وجود می‌آورد. به همین دلیل، متصدیان امر باید بتوانند در فضاهای درمانی محیطی آرام و متناسب با نیازهای روانی مراجعه‌کنندگان فراهم آورند. یکی از مؤلفه‌های مؤثر در این زمینه کارکرد رنگ‌ است که نقش اساسی در درک محیط، کسب اطلاعات، و جهت‌یابی ایفا می‌کند. هدف در این پژوهشْ بررسی ...  بیشتر

انتظام بخشی مراتب تهی، برخاسته از بازخوانی اندیشۀ کریستوفر الکساندر

نفیسه صرامی؛ کاظم مندگاری؛ هادی ندیمی

دوره 31، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 17-29

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.4.17

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در حوزة معماری از آن سخن گفته می‌شود، مفهوم تهی است. از میان صاحب‌نظران، این مفهوم توجه کریستوفر الکساندر را به خود جلب کرده است و برای بسط نظریاتش از آن بهره می‌برد. واکاوی بستر نظرات او نشان می‌دهد تهی در قالب سه مفهومِ منتسب، که به‌طور مستقیم (مفاهیم تهی‌عظیم و تهی) و یا به‌طور غیرمستقیم و ضمنی (مفهوم تهی‌وارگی) ...  بیشتر

بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های منارۀ فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا

لطف الله کارگری آریان؛ محمد خزائی؛ احمد صالحی کاخکی

دوره 31، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 149-162

https://doi.org/10.52547/sofeh.31.2.149

چکیده
  منارة فیروزآباد واقع در روستای فیروزآباد بردسکن ازجمله بناهایی است که صاحب‌نظران به آن کم پرداخته‌اند و بر سر آنچه انجام شده نیز اختلاف دارند. در هیچ‌کدام از متون اختصاصی این مناره کتیبه‌هایش مطالعه و بررسی نشده و در برخی از آن‌ها متن کتیبه‌ها و تاریخ‌گذاری بنا با یکدیگر متفاوت است. شاید بتوان محل قرارگیری مناره را دلیل این کم‌توجهی ...  بیشتر

تبیین معانی تاریخ معماری از طریق بررسی نسبت مفردات لفظ آن

محمد غلامعلی فلاح

دوره 31، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 97-108

https://doi.org/10.29252/soffeh.31.1.97

چکیده
  تاریخ معماری رشته‌ای نوظهور و عمر آن کمتر از دو سده است. با مطالعة منابع نظری تاریخ معماری درمی‌یابیم که ماهیت و حدود این رشته همچنان مبهم است و هنوز اهالی این رشته اتفاق نظر همه‌جانبه‌ای بر سر چیستی آن ندارند. یکی از علل ابهام تاریخ معماری ابهام در نسبت مفردات لفظ آن، یعنی تاریخ و معماری، است. بنابراین، یکی از گام‌های مهم برای روشن ...  بیشتر

تدوین زبان الگو برای خانه های امام حسینی در یزد

سیدمحمد آسایش

دوره 30، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 5-26

https://doi.org/10.29252/soffeh.30.4.5

چکیده
  چکیدهاقامه مجلس عزاداری در قالب سوگواری ها و نوحه خوانی ها در حسینیه ها، تکایا، مساجد و منازل در گذر زمان تا کنون افتخار مردمان دارالعباده یزد است و همین عشق و دلداگی به اهل بیت باعث می شود هر ساله عزاداری ها با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود. این پژوهش به بیان باورها و ارزش های مردم مومن یزد در قالب شناخت و معرفی خانه های  امام حسینی ...  بیشتر

پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی

فرهاد شریعت راد

دوره 29، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.4.19

چکیده
  موسیقی هنری است انتزاعی که می‌تواند در ایجاد رابطه با عالم معنا نقش داشته باشد و معماری هنری کاربردی است که علاوه بر تأمین نیازهای جسمی انسان، می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای روحی او نیز باشد و معانی متعالی را انتقال دهد. هر دو در وادی هنر دارای اشتراکاتی صوری و معنایی، یا به تعبیر نگارندۀ این مقاله، کمّی و کیفی هستند؛ به گونه‌ای که بسیاری ...  بیشتر

آموزش مرمت بناهای تاریخی با رویکرد علوم میان رشته ای

محسن کشاورز؛ فاطمه مهدی زاده؛ عبدالله جبل عاملی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 85-98

چکیده
  حفاظت و مرمت علمی تجربی و در عمل اقدامی پیشگیرانه و درمانی در حیطة موضوعات میراث فرهنگی است. در سطحی حرفه‌ای، می‌توان آن را آمیزه‌ای از دانش تئوری و مهارت‌های عملی دانست. با وجود اینکه اساسِ حفاظت و مرمت، در طول زمان، از مهارت بالای صنعتگران و هنرمندان ناشی شده است، طی قرن بیستم حفاظت و مرمت معماری، در تعامل با بسیاری از علوم انسانی ...  بیشتر

بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه

محمد جواد بینا؛ لادن اعتضادی

دوره 25، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 35-64

چکیده
  کوشک هشت بهشت یکی از  بناهای باغ های دولت خانة صفوی در اصفهان است و در میانة باغ بلبل قرار بوده است. اگرچه امروزه تنها کوشک به جای مانده و باغ بلبل با تغییرات بسیار به بوستانی شهری تبدیل شده، اما می توان با بررسی های میدانیِ کوشک و بررسی اسناد تاریخی مرتبط، از چگونگی ارتباط این بنا با باغ بلبل آگاه شد. موضوع این مقاله استخراج و خوانش ...  بیشتر

معماری و کرختی محیطی

سارا رحمانی

دوره 25، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 19-34

چکیده
  معماری بدون حضور مخاطب و واکنش فعال وی شکل نمی گیرد و برای امید به ارتقاء معماری محیط، نیازمند مطالعه واکنش های داوطلبان و استفاده از پس­خوراند آن در روند طراحی فضا هستیم. در میان انواع واکنش های مخاطب، واکنش غیرفعال او که نتیجه ناآگاهی، حساسیت نداشتن و بی تفاوتی نسبت به برخی وجوه محیط است و «کرختی محیطی» خوانده می شود، به دلیل ...  بیشتر

تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و هندسی به روایت سید حیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر آینه کاری ایرانی

حسن بلخاری

دوره 23، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 5-18

چکیده
  تمدن ایرانی – اسلامی که یکی از مهم ترین عوامل بالندگی و به بار نشستن اندیشه اسلامی است، در این میان نگاه به ریاضیات و هندسه از یک سو، وام دار ایران پیش از اسلام است، و از دیگر سو، حاصل نگرش فلسفی یونانیان و مهم تر نظرگاه خاص قرآن و روایات نسبت به این علوم است. قدر که در لغت به معنی اندازه و در روایات معادل هندسه است بنیادی ترین مفهوم ...  بیشتر

معمار در آیینۀ اسما

حسن ذوالفقارزاده

دوره 21، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 15-32

چکیده
  همۀ موجودات عالم آ یینۀ جمیع اسما و صفات الهی هستند و هر موجودی ظهور یک اسم و اسم همان معنا است. انسان معمار (جانشین الهی) دارندۀ صفت خلاقیت، فاعلیت و ولایت، طراح و سامان دهندۀ فضای حیات برای تعالی و تکامل انسان ها است، معمار (فاعل) با اسمای تقابلی جمالی و جلالی زیبا یی و عظمت‌ لطف و قهر، طرح خود را به منصۀ ظهور می رساند که، هر دو صفت جمالی ...  بیشتر

دربارۀ پدیدارشناسی در معماری

مصطفی پورعلی

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 19-30

چکیده
  این نوشتار برآمده از پژوهشی دربارۀ ارتباط میان معماری و پدیدارشناسی است، یعنی همان مکتبی که تأثیر آن بر جریانات هنری امروز، به ویژه معماری پسامدرن، آشکار است. می دانیم که یکی از تأثیرات این مکتب فلسفی در حوزۀ مبانی نظری معماری، باز شدن باب مباحثی در پدیدارشناسی مکان، جایگاه بستر و زمینۀ اثر در طراحی معماری، و همچنین اهمیت یافتن مباحث ...  بیشتر

نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

فرهاد شریعت راد

دوره 21، شماره 1 ، بهمن 1390، ، صفحه 31-48

چکیده
  تقریباً هم شمار با تعداد طراحان، تعریف فرایند طراحی و روش حل مسئله هست؛ ذکر این رو شها و تجربه های مختلف طراحی از آن حیث که هم قدم هایی در راه رشد طراح و هم مایۀ نقد روش شناسان است اهمیت دارد. به همین سبب ساختار اصلی این نوشتار بر پایۀگزارش یک فرایند طراحی و بازنگری نقادانۀ آن، شکل گرفته است، به این صورت که به دنبال مسئلۀ اصلی مقاله دربارۀ ...  بیشتر

مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت

محمدرضا نقصان محمدى؛ محسن دهقانى تفتى

دوره 21، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 141-154

چکیده
  هدف این مقاله دستیابی به راز و رمز ماندگاری مجموعه شاه ولی، میراث معماری شهر تفت است، تا بطور عام امکان بررسی ماندگاری سکونتگاه ها، مجتمع های زیستی و مجموعه های شهری با توجه به ماهیت لایه های تشکیل دهنده مکان روح مان به فراخور زمان فراهم آید. بر این اساس ابتدا به سیر تحولات تاریخی مجموعه شاه ولی و سپس به تحلیل لایه های مکان در شهر تفت ...  بیشتر

مفهوم "عملکرد" در اندیشه لویی کان

افرا غریب پور

دوره 20، 3-4 ، بهمن 1389، ، صفحه 31-40

چکیده
  آنچه امروزه عملکرد می خوانیم حاصل تعاریف نظری در آرا و نظریه های معماران و صاحب نظران تاریخ نظریه پردازی معماری و به ویژه در قرن بیستم است. تامل در چیستی این مفهوم و فهم معنای حقیقی آن نیازمند مطالعه چیستی آن در آرای بزرگانی است که سهم عمده ای در تحول مفاهیم بنیادین نظریه پردازی معماری داشته اند. این مقاله می کوشد تا با مطالعه آرای لویی ...  بیشتر

سیالیّت معنا یی بنا

سیدامیر منصوری؛ مرضیه آزاد ارمکی

دوره 18، 1-2 ، شهریور 1389

چکیده
  در این نوشتار از این لحاظ به بنا توجه شده که مورد استفادۀ مردم است و در ذهن آنان تفسیر میشود. در اینجا تأکید بر آن است که بر خلاف برخی پندار های معمول، معنای بنا سیال است. سیالیت معنایی بنا معلول تفاو ت گرو ههای اجتماعی مصر ف کنندگان و نیز دگرگونی کارکردهاست. در ادامه، انواع رمزگان بنا با استفاده از رویکردی نشان هشناختی بررسی میشود. همچنین ...  بیشتر

سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری

سعید میرریاحی

دوره 19، 2-1 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  در روش های جدید ارزیابی دستاوردهای دانشجویی، به ویژه پروژه های طراحی معماری، نظر دانشجویان، چه طراح و چه دیگران، بسیار مهم است. استفاده از شواهد مکتوب هم، برای ارزیابی دانشجویان، از نکات خاص ارزشیابی است. به کار گیری رایانه و افزایش همکاری و همفکری بین دانشجویان در مسیر یادگیری و پیشرفت آنان بسیار مؤثر است. شاید بتوان به دسته بندی ...  بیشتر

تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور

زهرا طاقی

دوره 17، 2-1 ، آبان 1387

چکیده
  در سال 1378 دوره کارشناسی ارشد پیوسته معماری به کارشناسی پیوسته معماری تغییر یافت . این امر روند راه اندازی رشته معماری را در دانشگاه های شهرستان ها، که از سال 1368 آغاز شده بود، تسهیل و تسریع کرد، به نحوی که در سال 1386 جمعا تعداد 3209 دانشجو در دانشگاه های سراسری، دانشگاه های غیر انتفاعی ، دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی پذیرفته ...  بیشتر