نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

تقریباً هم شمار با تعداد طراحان، تعریف فرایند طراحی و روش حل مسئله هست؛ ذکر این رو شها و تجربه های مختلف طراحی از آن حیث که هم قدم هایی در راه رشد طراح و هم مایۀ نقد روش شناسان است اهمیت دارد. به همین سبب ساختار اصلی این نوشتار بر پایۀگزارش یک فرایند طراحی و بازنگری نقادانۀ آن، شکل گرفته است، به این صورت که به دنبال مسئلۀ اصلی مقاله دربارۀ چگونگی بهره مندی از موسیقی در روند طراحی معماری، یک تجربۀ طراحی با موضوع «واحد همسایگی » نقل خواهد شد، که در فرایند آن استفاده از موسیقی نقش به سزایی دارد. سپس این فرایند طراحی، بااستفاده از تجربیات شخصی، و به مدد نظرات اندیشمندان موسیقی، و رو ش شناسان مقولۀ طراحی، از دیدگاهی نقادانه بازنگری خواهد شدو در پایان نتیجه گیری و راهکارهایی برای بهبود این فرایند طراحی، مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Melody and Space

نویسنده [English]

  • Farhad Shariatrad
چکیده [English]

Design process and problem solving methodology is as diverse as the number of designers. Review of these methodologies is useful for both the designer and design research. This paper reports a design process and its critical analysis. The use of music in the design process is explained in a design experience. It is shown that music plays a significant role in the design of a ‘neighborhood unit’. This experienced is then analyzed drawing on personal experience and design theories. This critical analysis then leads to some concluding recommendations for enhancing the design process.

  1. آنتونیادس، آنتونی سی. بوطیقای معماری، آفرینش در معماری، ترجمۀ احمدرضا آی، 2ج، تهران: سروش، 1383.
  2. رید، هربرت. معنی هنر، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: انتش