ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول

2 استادیار دانشکدۀ دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندیشاپور دزفول

چکیده

بستری شدن در بیمارستان استرس‌ زیادی نسبت به خود بیماری به وجود می‌آورد. به همین دلیل، متصدیان امر باید بتوانند در فضاهای درمانی محیطی آرام و متناسب با نیازهای روانی مراجعه‌کنندگان فراهم آورند. یکی از مؤلفه‌های مؤثر در این زمینه کارکرد رنگ‌ است که نقش اساسی در درک محیط، کسب اطلاعات، و جهت‌یابی ایفا می‌کند. هدف در این پژوهشْ بررسی اثرات رنگ فضای داخلی معماری اتاق بستری، به‌منزلة عامل میانجیگر، بر حالات عاطفی بیماران با در نظرگرفتن تفاوت‌های شخصیتی آن‌هاست. برای شناسایی ویژگی‌های شخصیتی افراد از مدل شخصیت پنج عاملی نئو استفاده‌ شده است. در این مدل ویژگی‌هایی مانند روان‌رنجوری، برون‌گرایی، استقبال از تجربه، توافق‌گرایی و وجدان‌گرایی در افراد ارزیابی می‌شود. در این پژوهش از روش تحقیق شبیه­سازی و مدل‌سازی فضا استفاده و با مطالعات کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده است. همچنین برای تحلیل اطلاعات و سنجش رابطة میان متغیرها و تحلیل نتایج از نرم­افزار SPSS و روش پژوهش همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین از آزمون­های آماری رگرسیون خطی ساده و چندمتغیره برای تعیین رابطه و شدت و جهت رابطة بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که رنگ سبز روشن در تحلیل‌های عاطفی رنگ‌ها جزء رنگ‌هایی محسوب می‌شود که افراد در اتاق‌هایی با این رنگْ احساس راحتی، آرامش خاطر، و خشنودی از فضا را داشتند. این رنگ ارتباط معناداری را در آنالیزهای رگرسیونی و همبستگی با شخصیت روان‌رنجوری نشان داد؛ به این معنا که افرادی با شخصیت روان‌رنجورْ دارای ویژگی‌هایی ازقبیل اضطراب و افسردگی و عصبی بودنْ آن را رنگ مؤثر در احساس آرامش اعلام می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Emotional Aspects of Colours in Hospital Patient Room Interiors based on Characteristics of Individuals Using Virtual Reality Technologies

نویسندگان [English]

  • Ataolah Yari Kia 1
  • Abdolrahman Dinarvand 2
  • Behzad Vasigh 2
1 MA, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful
چکیده [English]

Hospitalisation can cause more stress than the illness itself. Given their importance, therefore, therapeutic spaces should be able to provide a completely relaxed environment. In this respect, colour plays a key role in understanding the environment, acquiring the information and offering a sense of orientation, helping occupants to better communicate with the environment. The present study focuses on the effects of colour in patient room interiors on the emotional states of the residents, considering individual characteristics as a mediating factor. A five-factor NEO personality model is used to identify personality traits, measuring traits such as neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness. Space modelling method is used together with library studies in order to collect data. SPSS software and Pearson correlation research method were used to analyse the data and measure the relationship between the variables and analyse the results. Simple and multivariate linear regression statistical tests were used to determine the relationship and the intensity and direction of the relationship between independent and dependent variables. The results showed that light green is among the colours patients felt most comfortable, relaxed and pleased with. This colour also shows a significant relationship in the analyses of regression and correlation with neurotic personality, meaning that individuals with neurotic personality who had the traits such as anxiety, depression, nervousness, and vulnerability identified it as a suitable colour for evoking a sense of relaxation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Therapeutic Environment
  • Colour
  • Personality Traits
  • Virtual Reality
انیسی، جعفر و محمد مجدیان و محسن جوشن‌لو و زهرا گوهری کامل. «بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش‌نامۀ پنج عاملی نئو در دانشجویان»، در مجلۀ علوم رفتاری، دوره ۵، ش 4 (زمستان ۱۳۹۰)، ص ۳۵۱-۳۵۵.
ایتن، یوهانس. هنر رنگ، ترجمۀ عربعلی شروه، تهران: یساولی، 1398.
پروین، لارنس و اولیور جان. شخصیت: نظریه و پژوهش، ترجمۀ محمدجعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: آییژ، 1395.
ثقفی، محمدجواد و فاطمه طاهری سیاح. «معماری و MBTI؛ بررسی شیوۀ استفاده از شخصیت‌شناسی و ویژگی‌های شخصیتی کاربر فضا در طراحی مسکن»، در نشریۀ هنرهای زیبا، دورۀ ۲۲، ش ۶۹ (بهار ۱۳۹۶)، ص ۷۵-۸۸.
جوشن‌لو، محسن و فاطمه دائمی و علی بخشی و سبا ناظمی و زهرا غفاری. «ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظرشدۀ فارسی پرسش‌نامۀ شخصیتی نئو در ایران»، در نشریۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ش 62 (پاییز ۱۳۸۹)، ص ۲۲۰-۲۳۰.
حسینی راد، عبدالمجید. مبانی هنرهای تجسمی، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۴.
درگاهی، حسین و زینب رجب‌نژاد. «مروری بر پدیدۀ رنگ‌درمانی با تأکید بر محیط‌های بیمارستانی»، در نشریۀ مدیریت سلامت، جلد ۱۷، ش 56 (۱۳۹۳)، ص 19-32.
شولتز، دوان. نظریه‌های شخصیت، ترجمۀ یوسف کریمی و همکاران، تهران: ارسباران، 1398.
فتحی آشتیانی، على. آزمون‌های روان‌شناسی، ارزیابی شخصیت و سلامت روانی، تهران: بعثت، 1398.
قلی‌زاده، زلیخا و لیلی برزگری و حسن غریبی و جلیل باباپور خیرالدین. «بررسی رابطۀ پنج عامل شخصیتی NEO - FFI با رضایت زناشویی»، در دوماهنامۀ علمی و پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، دورۀ ۱، سال ۱۷، ش ۴۳ (آبان 1389).
گرجی مهلبانی، یوسف و مژگان صالح آهنگر. «تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستان‌ها»، در نشریۀ علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، ش 6 (۱۳۹۲)، ص ۶۱-۷۵.
نظری، محمدعلی و قسیم نبی‌زاده چیانه و شهرام واحدی و محمد رستمی. «بررسی اعتبار و روایی آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک»، در فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی، دورۀ ۶، ش ۲ (تابستان ۱۳۹۱)، ص 5۲-61.
نمازیان، علی. «نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع»، در صفه، ش ۳۰ (۱۳۷۹)، ص ۷۴-۸۱.                  
هانت، رونالد دانکن. هفت کلید رنگ‌درمانی: تأثیر رنگ‌ها بر ذهن و سلامت شما، ترجمۀ ناهید ایران‌نژاد، تهران: نشر جمال الحق، 1381.
                                                                                                                          
Anderson, S. Health and Design, The Requirement for the Degree of Master of Science: Texes Tech University, 2003.
Atkinson RL & RC. Atkinson. Hilgard’s Introduction to Psychology, International Thomson Publishing, 1999.
Banaei, M. & J. Hatami & A. Yazdanfar & K. Gramann. “Walking through Architectural Spaces: The Impact of Interior Forms on Human Brain Dynamics”, in Front. Hum. Neurosci., 11(477) (2017).
Birren F. Color Psychology and Color Therapy: A Factual Study of the Influence of Color on Human Life, Martino Fine Books, 2013.
Bouchard, G. & Y. Lussier & S. Sabourin. “Personality and Marital Adjustment: Utility of the Five-Factor Model of Personality”, in Journal Of Marriage And The Family, 61 (1999), pp. 651-660.
Bradley, M.M. & P.J. Lang. “Measuring Emotion: The Self Assessment Manikin and the Semantic Differential”, in J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry, 25 (1994), pp. 49–59.
Caspi, A. & B.W. Roberts & RL. Shiner. “Personality Development: Stability and Change”, in Annual Review of Psychology, 56 (2005), pp. 453-484.
Cha, SH & Koo C & Kim TW & Hong T. “Spatial Perception of Ceiling Height and Type Variation in Immersive Virtual Environments, Building and Environment”, in Research output: Contribution to journal › Article › peer-review, 2019.
Caicedo, D. Designing the New PrEmo, an Empirical Research on How to Improve the Emotion Measuring Tool, Design for Interaction MSc. Student. In collaboration with Dr. P.M.A. Desmet, Delft University of Technology (TU Delft). 2009.
Collins Dictionary. “Virtual Reality”, Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition. Retrieved 20 Apr. 2014, from http://dictionary. reference.com/cite.html?qh=virtual%20reality&ia=ced. 2014.
Costa, P.T. & R.R. McCrae. “Normal Personality Assessment in Clinical Practice: The NEO Personality Inventory”, in Psychological Assessment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 7 (1992), pp. 5-13.
Deppe, A. “Ocular Light Therapy: a Case Study”, in Aust J Holist Nurs, 7(1) (2000), p. 41.
Dijkstra, P. & DPH. Barelds. “Self and Partner Personality and Responses to Relationship Threats”, in Journal of Research in Personality, 42 (2008), pp. 1500-1511.
Duncan, MJ. “Designed to Heal: Architecture of Swedish Clinic is about more than Medicine”, in Mod Healthc, 30(47) (2000), pp. 32-34.
Edelstein, E.A. “The Laboratory Experiment”, in AIA College of Fellows 2005 Latrobe Fellowship: - Developing an evidence-based design model that measures human response: A pilot study of a collaborative, trans-disciplinary model in a health care setting, Washington, DC: American Institute of Architects, 2008.
Fang, Y. & Y.K. Cho. “Real-time Visualizatio, ui Cranu Lifting Operation in Virtual Reality”, in Proceedings of the 16th International Conferen e on Co struction Applications of Virtual Reality, Vol. 11 2016.
Garcia, A.A. & I.G. Bobadilla & G.A. Figueroa & M. Ramirez & J.M. Ro nan. “Virtual Reality Training System for Maintenance and Operation of High-voltag, Verhead Power Lines”, in Virtual Reality, 20(1) (2016), pp. 27-40.
Geldschlager, S. “Osteopathic versus Orthopedic Treatment for Chronic & Epicondylopathia Humeri Radials: a Randomized Controlled Trial”, in Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd, 11(2) (2004), pp. 93-97.
Gosling, S. & S.J. Ko & T. Mannarelli & M. Morris. “A Room with a Cue: Personality Judgments Based on Offices and Bedrooms”, in Journal of Personality and Social Psychology, 82 (2002), pp. 379-398.
Grandpre, E. Comparison of the Real and Ideal Perceptions of a Student Living Environment by Psychological Types, Unpublished doctoral dissertation, Columbus: Ohio State University, 1995.
Ismail, S. & S. Siti Zaleha & Sarofil A. Mohd & M. Ismail. “Caregivers’ Evaluation on Hospitalized Children’s Preferences Concerning Garden and Ward”, in J Asian Archit Build Eng, 4(2) (2005), pp. 331-338.
Jo edge, k. Wall Color of Patient’s Room: Effects on Recovery, University of Florida, 2003. http://etd.fcla. edu/UF/UFE0000857/edge_k.pdf. Available from: www:ufdc.ufl.edu/UFE00001/0000857. Date access: 20/3/2014
John, OP. & S. Srivastava. The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives, New York: Guilford Press, 1999.
Kirk, U. & M. Skov & M.S. Christensen & N. Nygaard. “Brain Correlates of Aaesthetic Expertise: a Parametric fMRI Study”, in Brain Cogn, 69 (2009), pp. 306-315.
Küller, R. & B. Mikellides & J. Janssens. “Color, Arousal, and Performance-a Comparison of Three Experiments”, in Color Res. Appl., 34 (2009), pp. 141-152.
Lang, P.J. “Behavioral Treatment and Biobehavioral Assessment: Ccomputer Applications”, in J.B. Sidowski & J.H. Johnson & T.A. Williams (Eds.), Technology in Mental Health Care Delivery Systems, Ablex, Norwood, NJ, 1980, pp. 119-137.
Loomis, J.M. & J.J. Blascovich & A.C. Beall. “Immersive Virtual Environment Technology as a Basic Research Tool in Psychology”, in Behav. Res. Methods Instrum. Comput, 31 (1999), pp. 557-564.
Martin, C.L. “The Role of Cognition in Understanding Gender Effects”, in H.W. Reese (Ed.), Advances in Child Development and Behavior, Vol. 23 (1991), pp. 113-149. Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2407(08)60024-5
Matthews, Carl & Others. “Personal Bias: the Influence of Personality Profile on Residential Design Decisions”, in Housing and Society, No. 37 (2010), pp.1-24.
McCrae, RR & P. Costa. “A Contemplated Revision of the NEO Five-Factor Inventory”, in Personality and Individual Differences, 36 (2004), pp. 587-596.
Mehrabian, A. & J.A. Russell. An Approach to Environmental Psychology, Cambridge, MA: The MIT Press, 1974.
Morris, J.D. “Observations: SAM: The Self-Assessment Manikin-an Efficient Cross-cultural Measurement of Emotional Response”, in Journal of Advertising Research, 35(6) (1995), pp. 63-68.
Paes, D. & E. Arantes & J. Irizarry. “Immersive Environment for Improving the Understanding of Architectural 3D Models: Comparing User Spatial Perception between Immersive and Traditional Virtual Reality Systems”, in Automation in Construction, Vol. 84 (2017), pp. 292-303.
Page, S. & M. Coxon. “Virtual Reality Exposure Therapy for Anxiety Disorders: Small Samples and No Controls?”, in Front Psychol., 7 (2016), Article 326.
Portman, M.E. & A. Natapov & D. Fisher-Gewirtzman. “To Go Where No Man Has Gone Before: Virtual Reality in Architecture, Landscape Architecture and Environmental Planning”, in Comput. Environ. Urban. Syst., 54 (2015), pp. 376-384, http://dx.doi.org/10. 1016/j.compenvurbsys.2015.05.001.
Reddy, S.M. & D. Chakrabarti & S. Karmakar. “Emotion and Interior Space Design: an Ergonomic Perspective”, Work 41, 2012, pp. 1072-1078.
Saito M. “Blue and Seven Phenomena Among Japanese Students”, in Percept Mot Skills., 89(2) (1999), pp. 532-536.
Steuer, J. “Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence”, in Aust. J. Commun., 42(4) (1992), pp. 73-93.
Stroop, J.R. “Studies of Interference in Serial Verbal Reactions”, in J. Exp. Psychol., 18 (1935), pp. 643-662.
Tofle, R.B. & B. Schwartz & S. Yoon & A. Max-Royale. Color in Healthcare Environments: A Critical Review of the Research Literature, California: The Coalition for Health Environments Research (CHER), 2004.
Valdez, P. & A. Mehrabian. “Effects of Ccolor on Emotions”, in Journal of Experimental Psychology: General, 123(4) (1994), pp. 394-409 .
Vecchiato, G. & G. Tieri & A. Jelic & F. De Matteis & A.G. Maglione & F. Babiloni. “Electroencephalographic Crrelates of Sensorimotor Integration and Embodiment during the Appreciation of Virtual Architectural Environments”, in Frontiers in Psychology, No. 6 (2015), Article 1944.
Wilms, L. & D. Oberfeld. “Psychological Research”, in Color and Emotion: Effects of Hue, Saturation, and Brightness, Vol. 82, Issue 5 (2018), pp. 896-914, https://doi.org/10.1007/s00426-017-0880-8
Zhao, X. & Y. Zhong & Y. Zhao. “Research and Analysis on Non-medical Approaches to Alleviate Fatigue”, in International Conference on Global Economy, Commerce and Service Science (GECSS 2014), Published by Atlantis Press, 2014, pp. 253-255.