سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در روش های جدید ارزیابی دستاوردهای دانشجویی، به ویژه پروژه های طراحی معماری، نظر دانشجویان، چه طراح و چه دیگران، بسیار مهم است. استفاده از شواهد مکتوب هم، برای ارزیابی دانشجویان، از نکات خاص ارزشیابی است. به کار گیری رایانه و افزایش همکاری و همفکری بین دانشجویان در مسیر یادگیری و پیشرفت آنان بسیار مؤثر است. شاید بتوان به دسته بندی قالب قبولی از عوامل اصلی مؤثر بر ارزشیابی و داوری پروژ ههای طراحی معماری دست یافت.اگر دانشجویان معیارها را تنظیم کنند، نظر آنها به سمت اهداف مشخصی متمرکز میشود. در این روش دانشجو قادر است بر طبیعت و شکل ارزیابی اثر گذارد. در همین زمان دانشجویان باید الزامات اهداف ویژه را برآورده کند )ارزیابی مشترک(. با وضوح یافتن معیارها دانشجویان هم دوره قادرند که در گفتگوها سهیم باشند )ارزیابی همتایان( و با نگاه انتقادی به معیارها و ضوابط و ارز شهای مشخصی بنگرند که در تنظیم آنها مؤثر بوده اند و از راه این تحلیل انتقادی به منتقدانی توانا تبدیل شوند و همان گونه به معیارهائی بنگرند که از اهداف ویژۀ آموزش مشتق میشود. از نکات مهم این روش محور قرار دادن دانشجوست درعرضۀ معیارها و ارزیابی آموزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Design Skills in Architectural Education

نویسنده [English]

  • Sa'eed Mir Riahee
Assistant professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Recent assessment methods employed for assessing student achievements, especially in design projects, place and increasing emphasis on students' role and their interaction in the assessment process. By enumerating the specific assessment criteria for a certain design project, the student will focus on the means and ways for meeting such criteria in the design process. This enables students to mutually assess the degree each specific objective is achieved. The elucidated criteria not only enables a peer review by students and develops their intellectual skills in constructive criticisms, but also opens opportunities for self assessment of students.