سیالیّت معنا یی بنا

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این نوشتار از این لحاظ به بنا توجه شده که مورد استفادۀ مردم است و در ذهن آنان تفسیر میشود. در اینجا تأکید بر آن است که بر خلاف برخی پندار های معمول، معنای بنا سیال است. سیالیت معنایی بنا معلول تفاو ت گرو ههای اجتماعی مصر ف کنندگان و نیز دگرگونی کارکردهاست. در ادامه، انواع رمزگان بنا با استفاده از رویکردی نشان هشناختی بررسی میشود. همچنین اهمیت تفسیرهای مردم از بنا با رویکردی هرمنوتی یک تحلیل و بیان میشود که چگونه آثار معماری و اجزای آن زنده اند و در پیوند با زندگی ما معنا م ییابند. به تعبیری دیگر، معنای یک بنا پیاپی در مکالمه با زندگی هر روزه شکل م یگیرد. البته ظرفیت پذیرش معانی تازه در ساختما نهای مختلف یکسان نیست. از این رو، میتوان آثاری را ستود که به لحاظ کالبدی هر چه با ثبات تر و، به عکس، به لحاظ معنایی هر چه پویاترند؛ چرا که امکان خلق معانی فرهنگی بیشتری را فراهم میکنند و به مخاطب خلاق امکا نهای بیشتری میدهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fluid Meaning of Building

نویسندگان [English]

  • S. Amir Mansoori
  • Marzieh Azadarmki
Assistant Professor, Faculty of Architecture, Fine Arts University College, University of Tehran
چکیده [English]

This paper tries to demonstrate the constantly variable meaning of building despite its fixed physical appearance. This diversity of meaning can be attributed to the social diversity of building users, as well as the change in its functions. The authors employ a semiotic approach to explain the coding system developed in the dialectic relationship between the building as a text and its users as readers.