مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معمارى دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

هدف این مقاله دستیابی به راز و رمز ماندگاری مجموعه شاه ولی، میراث معماری شهر تفت است، تا بطور عام امکان بررسی ماندگاری سکونتگاه ها، مجتمع های زیستی و مجموعه های شهری با توجه به ماهیت لایه های تشکیل دهنده مکان روح مان به فراخور زمان فراهم آید. بر این اساس ابتدا به سیر تحولات تاریخی مجموعه شاه ولی و سپس به تحلیل لایه های مکان در شهر تفت و میزان انطباق و بازخورد آن با این مجموعه با توجه به زمان و در ارتباط متقابل با تکامل شهر تفت بیان میشود. در تحلیل مکان میزان انطباق متقابل با تکامل شهر تفت بیان می شود.در تحلیل مکان میزان انطباق و بر هم کنش مجموعه شاه ولی در سه حوزه مرئی و ظاهر(جسم)، تصورات ذهنی(روان) و نامحسوس و متافیزیک (روح)در سه مقیاس شهر مجموعه شهری و دانه شهری(با تاکید بر مقیاس میانی) با لایه های تشکیل دهنده مکان در شهر تفت مطرح می شود. به نظر میرسد مجموعه ماندگار شاه ولی را بتوان در گذر زمان و با توجه به ویژگی های مکان در حوزه های ظاهر تصورات ذهنی روانی، و باطن در حیطه آداب و رسوم و ارزش های متعالی شهر تفت محیطی مرتبه مند و پاسخ ده به ابعاد گوناگون نیازهای انسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Shah Vali Complex: the Everlasting Monument of Taft City

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Noghsan Mohammadi 1
 • Mohsen Dehghani Tafti 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Yazd University
2 M Arch Student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Located on the fringes of desert on the foothills of Shirkooh Mountains, Taft City has witnessed a documented history dating back to 14th century AD. Early 15th century AD witnesses the stay of the greatest mystic of his time, Shah Nematollah Vali in Taft and the foundation of Shah Vali Complex. The original elements of this complex include a mosque and a khaneqah (a place for mystical congregation). Other urban elements were built in next centuries forming a complex parallel to the irrigation network and river direction. This complex has been a dynamic city centre throughout the history of the city, adapting to the urban requirements of each period and developing in concordance with contemporary urban development.

 1. آملى، سید حیدر. جامع الاسرار و منب عالانوار. به تصحیح عثمان اسماعیل یحیى و هانرى کربن. تهران، 1368.
 2. آیتى، عبدالحسین. آتشکدة یزدان (تاریخ یزد) 1317.نسخة کپى دانشگاه یزد.
 3. افشار، ایرج. یادگارهاى یزد. ج.2. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1374.
 4. الکساندر، کریستوفر. زبان الگو: شهرها. ترجمة رضا کربلایى نورى. تهران: وزارت مسکن و شهرسازى، مرکز مطالعاتى و تحقیقاتى شهرسازى و معمارى، 1387.
 5. اهرى، زهرا. مکتب اصفهان در شهرسازى؛ دستور زبان طراحى شالودة شهرى. تهران: فرهنگستان هنر، 1383.
 6. بهجت پور، عبدالکریم و دیگران. تفسیر موضوعى قرآن. به کوشش علیرضا کمالى. تهران: دفتر نشر معارف، 1385.
 7. پاپلى یزدى، محمدحسین و مجید لباف خانیکى. قنا تهاى ت فت. مشهد: پاپلى، 1389.
 8. پاپلى یزدى، محمدحسین و حسین سناجردى. نظری ههاى شهر و پیرامون. تهران: سمت، 1386.
 9. پرتویى، پروین. پدیدارشناسى مکان. تهران: فرهنگستان هنر، 1387.
 10. حبیبى، سیدمحسن و دیگران. استخوا نبندى شهر تهران. 3ج، تهران: معاونت فنى و عمرانى شهردارى تهران، 1376.
 11. حسینى یزدى، رکن الدین. جامع الخیرات ( وقفنامة سیدرکن الدین یزدى). به کوشش ایرج افشار و محمدتقى دانش پژوه. تهران: فرهنگ ایران زمین، 1341.
 12. شولتز، کریستیان نوربرگ. مفهوم سکونت به سوى معمارى تمثیلى. ترجمة محمود امیریاراحمدى. تهران: آگاه، 1387.
 13. ----------------. گزینه اى از معمارى: معنا و مکان. ترجمة ویدا نوروز برازجانى.تهران: جان جهان، 1382.
 14. طباطبایى، سیدمحمدحسن. تفسیر المیزان. تهران: امیرکبیر، 1376.
 15. کیانى، محمدیوسف. تاریخ هنر معمارى ایران در دورة اسلامى. تهران .سمت، 1384.
 16. گروتر، یورگ کورت. زیبای ىشناسى در معمارى. ترجمة جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1383.
 17. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمارى؛ نقش علوم رفتارى در طراحى محیط.ترجمة علیرضا عینى فر. تهران: دانشگاه تهران، 1383.
 18. لینچ، کوین. سیماى شهر. ترجمة منوچهر مزینى. تهران: دانشگاه تهران،1374.
 19. مستوفى بافقى، محمدمفید. جامع مفیدى. به کوشش ایرج افشار. ج3.تهران: کتا بفروشى اسدى، 1340.
 20. مؤمنى، مصطفى. « جایگاه وقف و وقف نامه». در مجموعة مقالات سمینار جغرافى: مشهد، آستان قدس رضوى. به کوشش ایرج افشار، ج3، مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1365 ، ص15-94
 21. www.maps.google.com
 22. Negarestantaft.blogfa.com