مجموعه شاه ولی یادگار ماندگار شهر تفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معمارى دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

هدف این مقاله دستیابی به راز و رمز ماندگاری مجموعه شاه ولی، میراث معماری شهر تفت است، تا بطور عام امکان بررسی ماندگاری سکونتگاه ها، مجتمع های زیستی و مجموعه های شهری با توجه به ماهیت لایه های تشکیل دهنده مکان روح مان به فراخور زمان فراهم آید. بر این اساس ابتدا به سیر تحولات تاریخی مجموعه شاه ولی و سپس به تحلیل لایه های مکان در شهر تفت و میزان انطباق و بازخورد آن با این مجموعه با توجه به زمان و در ارتباط متقابل با تکامل شهر تفت بیان میشود. در تحلیل مکان میزان انطباق متقابل با تکامل شهر تفت بیان می شود.در تحلیل مکان میزان انطباق و بر هم کنش مجموعه شاه ولی در سه حوزه مرئی و ظاهر(جسم)، تصورات ذهنی(روان) و نامحسوس و متافیزیک (روح)در سه مقیاس شهر مجموعه شهری و دانه شهری(با تاکید بر مقیاس میانی) با لایه های تشکیل دهنده مکان در شهر تفت مطرح می شود. به نظر میرسد مجموعه ماندگار شاه ولی را بتوان در گذر زمان و با توجه به ویژگی های مکان در حوزه های ظاهر تصورات ذهنی روانی، و باطن در حیطه آداب و رسوم و ارزش های متعالی شهر تفت محیطی مرتبه مند و پاسخ ده به ابعاد گوناگون نیازهای انسان است.

کلیدواژه‌ها


 1. آملى، سید حیدر. جامع الاسرار و منب عالانوار. به تصحیح عثمان اسماعیل یحیى و هانرى کربن. تهران، 1368.
 2. آیتى، عبدالحسین. آتشکدة یزدان (تاریخ یزد) 1317.نسخة کپى دانشگاه یزد.
 3. افشار، ایرج. یادگارهاى یزد. ج.2. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1374.
 4. الکساندر، کریستوفر. زبان الگو: شهرها. ترجمة رضا کربلایى نورى. تهران: وزارت مسکن و شهرسازى، مرکز مطالعاتى و تحقیقاتى شهرسازى و معمارى، 1387.
 5. اهرى، زهرا. مکتب اصفهان در شهرسازى؛ دستور زبان طراحى شالودة شهرى. تهران: فرهنگستان هنر، 1383.
 6. بهجت پور، عبدالکریم و دیگران. تفسیر موضوعى قرآن. به کوشش علیرضا کمالى. تهران: دفتر نشر معارف، 1385.
 7. پاپلى یزدى، محمدحسین و مجید لباف خانیکى. قنا تهاى ت فت. مشهد: پاپلى، 1389.
 8. پاپلى یزدى، محمدحسین و حسین سناجردى. نظری ههاى شهر و پیرامون. تهران: سمت، 1386.
 9. پرتویى، پروین. پدیدارشناسى مکان. تهران: فرهنگستان هنر، 1387.
 10. حبیبى، سیدمحسن و دیگران. استخوا نبندى شهر تهران. 3ج، تهران: معاونت فنى و عمرانى شهردارى تهران، 1376.
 11. حسینى یزدى، رکن الدین. جامع الخیرات ( وقفنامة سیدرکن الدین یزدى). به کوشش ایرج افشار و محمدتقى دانش پژوه. تهران: فرهنگ ایران زمین، 1341.
 12. شولتز، کریستیان نوربرگ. مفهوم سکونت به سوى معمارى تمثیلى. ترجمة محمود امیریاراحمدى. تهران: آگاه، 1387.
 13. ----------------. گزینه اى از معمارى: معنا و مکان. ترجمة ویدا نوروز برازجانى.تهران: جان جهان، 1382.
 14. طباطبایى، سیدمحمدحسن. تفسیر المیزان. تهران: امیرکبیر، 1376.
 15. کیانى، محمدیوسف. تاریخ هنر معمارى ایران در دورة اسلامى. تهران .سمت، 1384.
 16. گروتر، یورگ کورت. زیبای ىشناسى در معمارى. ترجمة جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1383.
 17. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمارى؛ نقش علوم رفتارى در طراحى محیط.ترجمة علیرضا عینى فر. تهران: دانشگاه تهران، 1383.
 18. لینچ، کوین. سیماى شهر. ترجمة منوچهر مزینى. تهران: دانشگاه تهران،1374.
 19. مستوفى بافقى، محمدمفید. جامع مفیدى. به کوشش ایرج افشار. ج3.تهران: کتا بفروشى اسدى، 1340.
 20. مؤمنى، مصطفى. « جایگاه وقف و وقف نامه». در مجموعة مقالات سمینار جغرافى: مشهد، آستان قدس رضوى. به کوشش ایرج افشار، ج3، مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1365 ، ص15-94
 21. www.maps.google.com
 22. Negarestantaft.blogfa.com