بررسی باستان شناختی محور فیروزآباد سروستان در دورۀ ساسانی شناسایی بخشی از شاهراه ساسانی فیروزآباد دارابگرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

2 --

چکیده

 زندگی اجتماعی انسان در هر عصر کلیات پیچیده و درهم تنید ه ای است که وجوه مختلف ساختاری آن همزمان و در ارتباط با کیدیگر معنا می‌یابد. با تشکیل سلسلۀ ساسانی در 224 میلادی و ایجاد تحولی عظیم، حرکتی شگرف در تمام ابعاد جامعه رخ داد و تجارت از ارکان مهم پاسخگویی به نیازهای آن جامعۀ مولد و پویا گشت. در این زمان ایران پل تجاری شرق و غرب شد وکشمکش های نظامی بسیاری که برای کسب موقعیت برتر اقتصادی میان ملت ها رخ داد، بخش مهمی از تاریخ آن زمان را رقم زد. پیرو این حرکت و بر پایۀ اعتقادات دینی، شهرهای بسیاری به دست فرمانروایان این سلسله پایه ریزی شد که هر یک به عنوان قلبی تپنده،حیاتش را مدیون را ههایی بود که به آن وارد و یا از آن خارج میشد.در این میان فارس به سبب آنکه زادگاه و کانون دینی این سلسله بود، و نیز به سبب داشتن ارتباط با دریا و غنای طبیعی، از سهمی ویژه در این باره برخوردار شد و شاه راه هایی چند در آن شکل گرفت 3. مطالعۀ هر بخش از این شاهراه ها می تواند به روشن شدن بخشی از زوایای ناشناخته این فرهنگ بینجامد

کلیدواژه‌ها


  1. اب نبلخی. فارسنامه. توضیح و تحشیۀ منصور رستگار فسا یی. شیراز: بنیاد فار س شناسی، 1374 .
  2. اب نحوقل. ایران در صورةالارض )سفرنامۀ اب نحوقل(. به کوشش جعفرشعار. تهران: امیرکبیر، 1366.
  3. اب نخردادبه . مسالک و ممالک. ترجمۀ علی بن عبدالسالم کاتب. تهران:آستان قدس رضوی، 1368.
  4. اب نفقیه همدانی. اخبارالبلدان. تهران: ب یتا.
  5. اصطخری، ابواسحاق ابراهیم. ممالک و مسالک. ترجمۀ محمد بن عبدالله تستری. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1373.
  6. امیرسالاری، جواد. دانشوران و بزرگان فیروزآباد. شیراز: ستاد برگزاری کنگرۀ بزرگداشت ششصدمین سال درگذشت مجدالدین فیروزآبادی، 1378.
  7. باستانی پاریزی، محمدابراهیم». ابنیۀ دختر قلعه دختر کرمان.« در: نشریۀ باستا نشناسی، بهار و تابستان 1388 ، ص 105- ۱۵۶ .
  8. بویس، مری. آناهیتا. تهران: سروش. مزداپور، کتایون )ب هکوش