نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه خاص : شهر سلطانیه ، استان زنجان ، طی سال های 1377- 1386(

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشجوی دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور مشارکت شهروندان درامر برنامه ریزی و مدیریت شهری نهاد شورای اسلامی شهر در سال 1377تشکیل شدو شروع به کار کرد. با تشکیل این نهاد تشکیلات جدیدی با ماهیتی دمکراتیک وارد نظام مدیریت شهری شد که می تواند زمینه مشارکت شهروندان را مهیا کند. از این رو، کارآمدی نهاد دمکراتیک شورا و با استفاده از نظریه حکمروایی خوب ، عملکرد شورای شهر ، مطالعه شده است. در این مطالعه مولفه های « مشارکت ، شفافیت و اطلاع رسانی ، پاسخگویی ، قانون مداری واثر بخشی » از دید شهروندان بررسی شد. 98 نفر از شهروندان در نمونه آماری از جامعه سلطانیه و 15 نفر اعضای شورای شهر طی سه دوره فعالیت انتخاب شدند. روش این تحقیق با تحویل دو نوع پرسشنامه به شهروندان و مسئولان و نیز تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت است . تحلیل داده های مطالعه نشان می دهد که محدودیت اختیارات ، کمبود منابع مالی ، ابهام در ارتباط شورا با ارگان های دولتی محلی (به ویژه سازمان میراث فرهنگی ) عوامل بیرونی و فقدان دانش توسعه شهری و دید راهبردی اعضای شورا عوامل درونی ای هستند که منجر به ناکارآمدی شوراها شده است. هر چند مدت زمان زیادی از عمر شورا در ایران نمی گذرد و این نهاد برای نهادینه شدن نیاز به زمان دارد، باید توجه داشت تجربه اندوزی با این اختیارات محدود و تصمیم گیری بدون تمرکز زدایی واقعی ، نتیجه ای جز سلب اعتماد روزافزون مردم نسبت به شورای شهر در پی نخواهد داشت .

کلیدواژه‌ها


 1. اطلاعات دریافتی از شهرداری سلطانیه طی سا لهای ۱۳۷۳ - ۱۳۸۵ .
 2. ایمانی، حسین. ارزیابی جامعه شناختی از عملکرد شوراهای اسلامی شهر، رسالۀ دکتری به راهنمایی دکتر مصطفی ازکیا، دانشگاه تهران، 1384 .
 3. پیران، پرویز. شورا در ایران»: بودن، نبودن یا چگونه بودن«، مجلۀ شورا، ش ۱.
 4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1374.
 5. معاونت شهر سازی و معماری. شهرسازی مشارکتی: مشارکت مردمی در برنامه ریزی توسعه و مدیریت شهری، گزارش مرحله دوم، تهران، ۱۳۷۹ .
 6. طاهری، ابوالقاسم. حکومت های محلی و عدم تمرکز، تهران: قومس، 1
 7. قاسمی، حامد. نظارت پذیری شورای اسالمی شهر در چارچوب حقوق شهری، تهران: پژواک جامعه، 1382 .
 8. مصوبات سه دورۀ شورای شهر سلطانیه، ۱۳۷۸ - ۱۳۸۵ .
 9. مقیمی، محمد. ادارۀ امور حکومت های محلی، تهران: قومس، 1382 .
 10. میر ابوالقاسمی، محمدحسین. طالقانی فریادی در سکوت: سیری کوتاه در زندگی و اندیشه های بلند آ یت الله طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1382.
 11. نیامی، علی و یوسف دانش. سازمان های محلی تطبیقی، تهران، دانشکدۀ علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1384 .
 12. هاشمی، فضل الله. بررسی قوانین و مقررات مورد عمل در امور شهری، شهرسازی، زمین، و ساختمان، بیجا، ۱۳۵۵ .
 13. Akbar Alikhan Mohd And M.A. Muttalil. Theory of Local Government, Sterling Publishiers Private Limited, 1982.