بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحلۀ ساخت پروژه های ساختمانی بلند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت پروژه و ساخت

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، گروه ساختمان

3 --

چکیده

یکی از رو یکردهای مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی است. از مهم ترین وظایف این مدیریت ایجاد تیم پروژه و بررسی روند تکامل آن است. مبحث مدیریت پروژه و رویکردهای آن در ایران، در سالهای اخیر بسیار در سازمان ها مطرح شده است و در این بین مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان مهم در دستیابی به موفقیت پروژه ها و سازمان هاست. امروزه به چگونگی تشیکل تیم در پروژ ه ها بسیار توجه میشود. تیم از مجموعه ای از افراد با هدف مشترک تشکیل میشود که پس از شکل گیری یک پروژه بر اساس تخصص های مختلف گرد هم می آیند و هر یک انجام قسمتی از پروژه را عهده دار و پس از تکمیل آن نیز افراد از تیم جدا میشوند. به این منظور هدف این مقاله بررسی مفاهیم و روند شکل گیری تیم، شناخت تیم در مرحلۀ ساخت بنای بلند، و بررسی مشکلات و موانع ایجاد تیم ساخت در این نوع پروژه ها است

کلیدواژه‌ها


  1. ساعتچی، محمود. روانشناسی کار، تهران: نشر ویرایش، 1384.
  2. طالبی، ژاله. راهنمای طراحی معماری ساختما نهای بلند مسکونی، تهران: مرکز تحقیقات سازمان مسکن، 1383.
  3. کوشا، مرتضی و محمود رفیعی. «کاربرد ابزار اشراف مغزی»، سومین کنفرانس مدیریت پروژۀ ایران، 1386 .
  4. منتظری، فرزانه. واکاوی موانع و مشکلات تشکیل تیم ساخت در ساختمان های بلند، پایا ن نامۀ تحصیلی، 1387 .
  5. Project Management Institute. Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 2004.
  6. Laurie, J. Mullins. Management & Organizational Behavior, Wiley, 2001.
  7. , .Team building: An Exercise in Leadership, Kogan Page, London,1986
  8. Green, George. Developing Teams, Wiley-Capstone ,2003
  9. Oberlerde, Garold D. Project Management for Engineering & Construction, Mc Graw hill, 2000.