بررسی فرایندهای شکل گیری تیم در مرحلۀ ساخت پروژه های ساختمانی بلند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت پروژه و ساخت

2 عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، گروه ساختمان

3 --

چکیده

یکی از رو یکردهای مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی است. از مهم ترین وظایف این مدیریت ایجاد تیم پروژه و بررسی روند تکامل آن است. مبحث مدیریت پروژه و رویکردهای آن در ایران، در سالهای اخیر بسیار در سازمان ها مطرح شده است و در این بین مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان مهم در دستیابی به موفقیت پروژه ها و سازمان هاست. امروزه به چگونگی تشیکل تیم در پروژ ه ها بسیار توجه میشود. تیم از مجموعه ای از افراد با هدف مشترک تشکیل میشود که پس از شکل گیری یک پروژه بر اساس تخصص های مختلف گرد هم می آیند و هر یک انجام قسمتی از پروژه را عهده دار و پس از تکمیل آن نیز افراد از تیم جدا میشوند. به این منظور هدف این مقاله بررسی مفاهیم و روند شکل گیری تیم، شناخت تیم در مرحلۀ ساخت بنای بلند، و بررسی مشکلات و موانع ایجاد تیم ساخت در این نوع پروژه ها است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Team Formation in Construction Phase of High-Rise Buildings

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Hosseinalipour 1
 • Nasser Shahsavari 2
 • Farzaneh Montazeri 3
1 Assistant Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
2 Lecturer, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
3 -
چکیده [English]

One of the project management’s procedures is human resource management which making project team and inspection of its completion is its main task.Project Management’s subject and its procedure recently in Iran are considered and in this case, human resource management is one of the essential bases to achieve in success in projects and organizations. Moreover, the teams and their creation in the projects are now more admirable.The team consists of individuals in common purpose that after creation they classified in different profession and each group should have responsibility so that, Conclude it and at the end they will be separated.In this way, this article’s goal is inspection of team’s concept and formation, recognizing team in high-rise building construction step, obstacles and problem in forming the construction team in this kind of projects.

 1. ساعتچی، محمود. روانشناسی کار، تهران: نشر ویرایش، 1384.
 2. طالبی، ژاله. راهنمای طراحی معماری ساختما نهای بلند مسکونی، تهران: مرکز تحقیقات سازمان مسکن، 1383.
 3. کوشا، مرتضی و محمود رفیعی. «کاربرد ابزار اشراف مغزی»، سومین کنفرانس مدیریت پروژۀ ایران، 1386 .
 4. منتظری، فرزانه. واکاوی موانع و مشکلات تشکیل تیم ساخت در ساختمان های بلند، پایا ن نامۀ تحصیلی، 1387 .
 5. Project Management Institute. Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 2004.
 6. Laurie, J. Mullins. Management & Organizational Behavior, Wiley, 2001.
 7. , .Team building: An Exercise in Leadership, Kogan Page, London,1986
 8. Green, George. Developing Teams, Wiley-Capstone ,2003
 9. Oberlerde, Garold D. Project Management for Engineering & Construction, Mc Graw hill, 2000.