نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

براساس تحقیقات ریچارد فلوریدا جذب و حفظ « طبقه خلاق» افرادی که راه حل های نو آورانه برای استفاده در سطح وسیع خلق و مطرح میکنن از ملزومات اصلی توسعه و تفیق شهر های رقیب در دوران جهانی شدن است. این در حالی است که ایران و به ویژه تهران به دلیل آمار بالای مهاجرت افراد تحصیل کرده وماهر آن به خارج از کشور و بازگشت اندکی از آنان به کشور، نه تنها توان جذب گروه خلاق را ندارد، بلکه حتی قادر به حفظ طبقه خلاق ساکن خود نیز نیست. از طرفی با توجه به اینکه کار فلوریدا و تحقیقاتی که در ادامه کار وی انجام شده نقش کلیدی کیفیت مکان را در جذب و حفظ گروه خلاق نشان داده است. لزوم توجه به این امر در حیطه طراحی شهری در ایران آشکار میگردد هدف اصلی نوشتار حاضر شناسایی و تبیین موضوعاتی است که به بهبود شرایط شهر تهران برای طبقه خلاق ساکن در آن و ارتقای وضعیت آن برای جذب گروه خلاق در آینده کمک کند.بدین منظور در بخش یک (مطالعه اسنادی) پیشینه نظری و پیشینه تجربی مربوط به حذب گروه خلاق بررسی گردیده و از آنها اهداف و معیارهای عام جذب گروه خلاق و اهمیت نسبی معیار های مکانی نسبت به معیارهای غیر مکانی به دست می آید. سپس در بخش دو (مطالعه موردی تهران) پس از ارائه روش تحقیق اهداف و معیارهای عام جذب گروه خلاق در شهر تهران سنجش و ارزیابی و از آنها اهداف و معیارهای خاص شهر تهران نتیجه گیری میشود. نتایج تحقیق نشان می دهد که کلیه معیارهای عام مکانی از جمله معیار تامین سرزندگی برای جذب گروه خلاق تهران نیز واجد اهمیت هستند با یررسی تفضیلی معیار سرزندگی شامل ارزیابی جذابیت و کیفیت انواع فعالیتها برای گروه خلاق تهران اولویت تامین امکانات فعالیت ها در تهران بدست می آید و در نهایت با بررسی معیارهای مکانی جاذب گروه خلاق تهران با استفاده از مدل مکان پایدار، کیفیت های طراحی شهری جاذب گروه خلاق تهران شناسایی و بررسی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attracting Creative Class to Tehran City

نویسنده [English]

 • Sara Dadpour

PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Attracting creative class is a key development factor for competitive cities in a globalizing world. Researchers have shown the importance of physical and non-physical factors in attracting creative class to a city. This paper reports the results of a survey undertaken among creative jobholders. The only non-physical factor more attractive than physical factors turns out to be availability of employment opportunities. The need for provision of participatory activities in open spaces is also revealed. Amongst physical factors, some ten urban qualities are found to be most attractive to creative class: accessibility; inclusiveness; climatic comfort; quality of public spaces; livability; quality of objective and perceived landscape; sensual experience; nature compatibility; and cleanliness of urban space.

 1. بیکر، ترز ال. نحوة انجام تحقیقات اجتماعى. ترجمة هوشنگ نایبى. تهران: نى، 1386.
 2. دادپور، سارا. آفرینش مکا نهاى جاذب طبقة خلاق به کمک طراحى شهرى: راهنماى طراحى براى شهر تهران. پایان نامة کارشناسى ارشد. استادان راهنما: کورش گلکار و عباس شعیبى. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، دانشکدة معمارى و شهرسازى، 1388.
 3. گلکار، کورش. « مؤلفه هاى سازندة کیفیت طراحى شهرى»، در صفه، ش 32 ، (بهار و تابستان 1380 )، ص. 38-65.
 4. ---------. « مفهوم منظر شهرى در آبادى» ، ش 53 ، (زمستان 1385 )، ص38-47.
 5. ---------. « مناسب سازى تکنیک تحلیلى سوات(SWOT) براى کاربرد در طراحى شهرى»، در صفه، ش 41 ، (پاییز و زمستان 1384 ) ص 44- 65
 6. غضنفرى، مهدى. « فرصتها و چالشها»، در دومین همایش ملى توسعة صادرات نرم افزار. دى ماه 1387 ، قابل بازدید در fa.tpo.ir
 7. Brown, J. and Meczynski, M. “Complexcities’: Locational Choices of Creative Knowledge Workers”. in Built Environment, 35(2) (2009), pp. 238-252. Canter, D. The Psycology of Place. London: Architectural Press, 1977.
 8. Clark,T. “Urban Amenities: Lakes, Opera, and Juice Bars_ Do They Drive Development?”. in Clark,T.(ed.), The City as an Entertainment Machine. New York: JAI Press/Elsevier, 2003.
 9. Coletta, C. et al. Technology, Talent, and Tolerance: Attracting the Best and Brightest to Memphis. Memphis Talent Magnet Project.
 10. Eger, J. M. “Smart Communities”. in Urban Land, 60(1) (2001), pp. 50-55.
 11. Evans, G. “Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy”. in Urban Studies, 46(5&6), 2009.
 12. Florida, R. et al. “The Rise of the Mega-Region”. In Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 1 (3) (2008), pp. 459-476.
 13. Florida, R. et al. “Inside the Black Box of Regional Development_ Human Capital, the Creative Class and Tolerance”. in Journal of Economic Geography, 8 (5) (2008), pp. 615-649.
 14. Florida, R. The Rise of Creative Class. New York: Basic Books, 2002.
 15. ________ . Who’s Your City? :How the Creative Economy Is Making Where to Live The Most Important Decision of Your Life. Toronto: Vintage Canada, 2009.
 16. ________ . Cities and the Creative Class. New York: Routledge, 2005.
 17. Howkins, J. The Creative Economy : How People Make Money from Ideas. London: Penguin Press, 2002. Kepsu, K. and Vaattovaara, M. Creative Knowledge in the Helsinki Metropolitan Area: Understanding the Attractiveness of The Metropolitan Region for Creative Knowledge Workers. ACRE report 5.5, 2008.
 18. Landry, Ch. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London: Earthscan, 2008.
 19. _____ . “The Creative City: its Origins and Futures”. in Urban Design, no. 106 (2008), pp. 14-15. Landry, Ch. and Bianchini, F. The Creative City. London: Demos, 1998.
 20. Mathur, V. and Stein, S. “Do amenities matter in attracting knowledge workers for regional economic development?”, Regional Science, no. 2, (2005), pp. 251-269.
 21. Mitchell, W. and Me++, J. The Cyborg Self and The Networked City. MIT Press, 2003.
 22. Montgomery, J. The New Wealth of Cities: City Dynamics and the Fifth Wave. Aldershot: Ashgate, 2008.
 23. Next Generation Consulting. Attracting and Retaining Talent to Columbus: Discover & Design, 2007.
 24. Sommers, P. and Carlson, D. The New Society in Metropolitan Seattle: High Tech Firm Location Decisions within the Metropolitan Land Scape. Washington, D.C: Brookings Institution, 2000.
 25. Trip, J. J. “Assessing Quality of Place: a Comparative Analysis of Amesterdam and Rotterdam” in Journal of Urban Affairs, 29(5) (2007), pp. 501-517.
 26. Yigitcanlar, T. et al. "Rising Knowledge Cities: The Role of Urban Knowledge Precincts". in Journal of Knowledge Management, 12(5) (2008), pp. 8-20
 27. Zenker, S. “Who’s your target? The creative class as a target group for place branding”. in Journal of Place Management and Development, Vol. 2, no. 1 (2009), pp. 23- 32.
 28. www.amar.ir
 29. www.sci.org.ir/portal/faces/public/sci/sci.negahbeiran