نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری شهری دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم و تحقیقات تهران، و عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

مقایسه معانی گوناگونی که متخصصان مختلف از واژگان مرمت شهری مراد کرده اند حاکی از نبود اصطلاحات مشترکی است که نشان می دهد تفاهم بر سر یک زبان مشترک برای برگرداندن متون مرمت شهری تا چه اندازه ضروری است. در مقام مقایسه بررسی واژگان تخصصی مرمت همچون نمادهای ریاضی ابزار انتقال مفاهیم پیچیده و دشوار هستند. اگر از این واژگان به درستی استفاده نکنیم- همانند آنچه در ریاضیات قدیم ایران به علت عدم استفاده از نمادهای ریاضی اتفاق افتاد انتقال مطالب و بالتبع پیشرفت علم بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. بنابر این باید به واژگان مرمت شهری اهمیت درخور داد. مرمت شهری در مقام یک حرفه و تخصص و دانش میان رشته ای هنوز در کشور ما مبانی کاملا تدوین شده ندارد. در صورتی که اگر شرایط و امکانات اجرایی مساعد باشد، موفقیت برنامه های مرمت شهری در گروی به کارگیری درست دانش فنی است. عدم انتقال صحیح تجربیات در بین متخصصان و دست اندرکاران و مسئولان امر مرمت شهری از عوامل تحقق طرح های مرمت شهری است. گام بعدی مقاله معطوف است به بازنگری در دسته بندی های روشهای مرمت شهری و کوشش برای دستیابی به طبقه بندی کاربردی آنها در صورتی که بتواند فرآیندهایی در اشکال مختلف مرمت شهری ارائه دهد. این مقاله تلاش می کند تا با یکدست کردن تعابیر و معانی استفاده شده توسط متخصصان به تعیین ارتباط بین واژگان مرمت شهری بپردازد تا از این طریق بتواند گامی در جهت وحدت رویه و اجرایی تر شدن طرح های مرمت شهری بردارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban Conservation: Terminology and Approaches

نویسنده [English]

 • Naser Bonyadi

چکیده [English]

As a multidisciplinary new field of knowledge, urban conservation enjoys a variety of technical jargon and evolving concepts. Key terminology employed in this urban conservation is not consistent in diverse texts. This inconsistency is aggravated in Persian texts as different authors have used dissimilar equivalents in translation of key concepts. To develop a shared basis for research and practice, this paper first presents a comparative study of Persian equivalents used for key terms in urban conservation. Then a comparative study of the definitions of key terms is presented. The evolution of key approaches to urban conservation is finally reviewed to demonstrate the basis of evolution in terminology.

 1. ایزدى، سعید و مهشید صحیزاده. « حفاظت و توسعه: دو رویکرد مکمل یا مغایر». در آبادى، ش 45 ، (زمستان 1383 )، از ص 12-21.
 2. حبیبى، سیدمحسن و ملیحه مقصودى. مرمت شهرى. تهران: دانشگاه تهران، 1381.
 3. حبیبى کیومرث و دیگران. بهسازى و نوسازى باف تهاى کهن شهرى. تهران: نشر انتخاب، 1386.
 4. فرخ زنوزى، عباس. « ضرورت نوزایى شهرى در هفت شهر » ، ش 4 ، (1380)، ص 6-16.
 5. فرهنگى عادل و دیگران. سند احیا و بهره بردارى از اماکن تاریخى و فرهنگى. صندوق احیا و بهره بردارى از بناها و اماکن تاریخى، تهران: سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى، صندوق احیاء و بهره بردارى از اماکن تاریخى و فرهنگى، 1388.
 6. فلامکى، محمدمنصور. نوسازى و بهسازى شهرى. تهران: سمت، 1384.
 7. فیلدن، برنارد م. و یوکا یوکیلتو. راهنماى مدیریت براى محوط ههاى میراث جهانى، ترجمة پیروز حناچى. تهران: دانشگاه تهران، 1386.
 8. فیلدن، برنارد م. و یوکا یوکیلتو. رهنمودهاى مدیریت براى محوطه هاى میراث فرهنگى. ترجمة سوسن چراغچى. تهران: سازمان میراث فرهنگى، 1381.
 9. عبدى دانشپور، زهره، درآمدى بر نظریه هاى برنامه ریزى با تأکید ویژه بر برنامه ریزى شهرى. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1387.
 10. کوهن، ناهوم. « برنامه ریزى حفاظت شهرى ». در واتسون دونالد و دیگران، مجموعه استانداردهاى طراحى شهرى. ترجمة کیانوش ذاکر حقیقى. تهران: مرکز مطالعاتى و تحقیقاتى شهرسازى و معمارى، 1389 ، ص 343-353 .
 11. یوکیلهتو، یوکا. تاریخ حفاظت معمارى. ترجمة محمدحسن طالبیان و خشایار بهارى. تهران: روزنه، 1387.
 12. Alberta Community Development’s Guidelines. Definitions for the Rehabilitation of Designated Historic Resources, "A Heritage Conservation Strategy for Cliff Bungalow- Mission Guidelines for urban regeneration". in The Mediteranian region, 2008.
 13. Britannica Online Encyclopedia, 2008. Carmona M. Implementation Urban Renaissance, Progress in Planning, 2001.
 14. Hawkins J. M. The Oxford Dictionary. Oxford University press. Third Edition, 1988 (1997).
 15. Jokilehto, J. History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, 2 ed., 2002.
 16. Lam, S. L. Conservation of Historic Buildings in Hong Kong. Architectural Services Department. HKSAR, 2002.
 17. National Trust for Historic Preservation. Glossary of Selected Index Term. University's Libraries of Maryland, 2006.
 18. New Zealand Icomos Charter. Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value, 1992.
 19. Rodwell, D. Conservation & Sustainability in Historic Cities, Blackmell Pub, 2007.
 20. The Royal Town Planning Institute. Conservation of the Historic Environment, 2000.
 21. The World Bank. Cultural Heritage in Environmental Assessment. Sourcebook Update Number 8. Washington DC, 1994.
 22. Tiesdell, S., Taner Oc. and Tim H. Revitalizing Historic Urban Quarters. Oxford, UK: Architectural Press, 1996
 23. Time- Saver Standards for Urban Design. Mac Graw Hill Pub, 2003.
 24. Urban regeneration "To promote urban regeneration and anti-poverty strategies". in Hull City Plan, 2000.
 25. UNEP/MAP. (United Nations Environment Programme). Guidelines for urban regeneration. in The Mediterranean region, 2004.
 26. www.Arc.net
 27. www.Britannica.com
 28. www.Getty.org
 29. www.Icomos.org
 30. www.Wikipedia.com
 31. whc.unesco.org