نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

هدف این مقاله معرفی شیوه آموزش در کارگاه طراحی مجموعه های مسکونی با تاکید بر نقش طراحی شهری و رویکرد فرایندی در شکل گیری فضاهای سکونتی است. کارگاه های طراحی به عنوان هسته اصلی آموزش در دانشکده های معماری به شمار می آیند که آموزش نظری و عملی در آنها از حساسیت ویژه ای برخوردار است.طراحی مجوعه های مسکونی به مثابه اقدامی چند تخصصی و سیستمی مرتبط از نظامهای مختلف نیازمند نگرش فرایندی و طراحی جزء و کل هم زمان و در مقیاس های مختلف، سبب گردیده است که آموزش در این کارگاه مبتنی بر نگرش چند بعدی و توجه همزمان به ابعاد ماهوی و رویه ای صورت پذیرد تا بستر شکوفایی خلاقیت های دانشجو را در تناسب با واقعیت ها و محدودیت های موجود در طرح و نیازهای ساکنان بر اساس پیش فرض های مذکور فراهم آورد. این مقاله مشستمل بر سه بخش کلی اهداف کارگاه، ساختار محتوایی درس، فرایند و روش آموزش، تجربه کارگاه طراحی مجموعه های مسکونی را معرفی نموده و به بحث در خصوص نقاط کلیدی و مورد تأکید آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Design in Teaching Residential Complex Design

نویسندگان [English]

 • Ali Ghaffari
 • Marjan A. Nematimehr
Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this paper is to describe the methodology employed in the Residential Complex Design Studio, with emphasis on the role of urban design and a procedural approach in formation of residential space. Design studio is the backbone of architectural education and it is imperative that design studio pedagogy needs to be encountered in its broadest sense. Designing a residential complex is a multidisciplinary system consists of interrelated subsystems, which requires a procedural approach and simultaneous design of whole and part at different scales. Design pedagogy in this studio is thus based on a multi dimensional approach including both substantive and procedural aspects. The students’ creativity is encouraged with respect to realities and constraints, inhabitants’ needs and design presumptions. This paper covers three main parts: studio objectives, course substantive structure, and educational methodology.

 1. رؤوف، على. یاد دادن براى یاد گرفتن. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزى وزارت آموزش و پرورش، 1388.
 2. غفارى، على .« سازما نهاى فضایى در معمارى شهرهاى سنتى ایران» . در: صفه، ش 15 و 16 (پاییز و زمستان 1373 )، ص 26-37.
 3. غفارى، على. «مبانى طراحى فضاهاى متوالى در معمارى شهرى» در صفه ش. 6 و 7 و 8 (پاییز و زمستان 1371 )، ص 2-17.
 4. کامبى،انریکو. تیپولوژى خان ههاى مسکونى حیا طدار. ترجمة حسین ماهوتى پور. تهران: امین دژ، 1382.
 5. مدنى پور، على. عرصه هاى عمومى و خصوصى. ترجمة فرشاد نوریان.تهران: پردازش و برنامه ریزى شهرى، 1387.
 6. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمار ى نقش علوم رفتارى در طراحى محیط.ترجمة علیرضا عینى فر. تهران: دانشگاه تهران، 1381.
 7. نعمتى مهر، مرجان. « اصل کلیت در طراحى شهرى »، در نشریه علمىپژوهشى هنرهاى زیبا، ش 22 (تابستان 1384 ) ص 5- 14.
 8. نوربر گ شولتز، کریستین. مفهوم سکونت: به سوى معمارى تمثیلى. ترجمة محمود یاراحمدى. تهران: آگاه، 1381.
 9. Appaport, A. Human Aspects of Urban Form. New York: Pergamon, 1977.
 10. Austerlitz, N., Aravot I., and A Ben-Ze’ev. "Emotional phenomena and the student instructor relationships". In Landscape and Urban Planning, 60 (2), pp. 105-115, 2002.
 11. Bentley, I. Responsive Environments. Oxford: Architectural Press, 1985.
 12. Biddulph, M. Introduction to Residential Layout. Oxford UK: Elsevier, 2007.
 13. Bohm, D. Wholeness and the Implicate Order. London: Routledge, 1980.
 14. CABE. The Value of Housing Design. London: Thomas Telford, 2003.
 15. _____. What Home Buyers Want: Attitudes and Decision Making among Consumers. London: CABE, 2005.
 16. Capra, F. The Tao of Physics. Boston: Shambhala, 1975. Carmona, M. Housing Design Quality: through Policy, Guidance and Review. London: Spon Press, 2001.
 17. Cooper Marcus, C. and Sarkissian, W. Housing as if People Mattered: Site Design Guidelines for Medium-density Family Housing. Berkeley: University of California Press, 1986.
 18. Correa, Ch. Housing and Urbanization. London: Thames & Hudson, 2000.
 19. Ferriss, A. L. Approaches to Improving the Quality of Life: How to Enhance the Quality of Life. New York: Springer, 2001.
 20. Fosnot, C. T. (ed.). Constructivism: Theory, perspectives, and practice. New York: Teachers College Press, 1996.
 21. Levitt. D. The Housing Design Handbook: A Guide to Good Practice. London: Taylor and Francis, 2009.
 22. Lynch, K. Image of the Cit. Cambridge MA: MIT Press, 1960.
 23. MORI. Quality of Life Indicators: Research Study Conducted for the Audit Commission, 2001.
 24. Mougtin, C. et al. Urban Design Methods and Techniques. Oxford: Architectural Press, 1999.
 25. Parnell, R. "The Student Led ‘Crit’ as a Learning Device". in Nicol, D. and Pilling, S. (eds.). Changing Architectural Education. 2000. E & FN Spon. Oxford, 2000.
 26. Sara, R. and Parnell, R. "The Review Process". in CEBE Transactions, Vol. 1, Issue 2, (December 2004), pp. 56- 69(14).
 27. Parnell, R. and Sara, R. The Crit: An Architecture Student’s Handbook. Second Edition. Oxford: Architectural Press, 2007.
 28. Pfeifer, G. and Brauneck, P. Row Houses, A Housing Typology. Basel: Birkhauser, 2008.
 29. _____. Courtyard Houses, A Housing Typology. Basel: Birkhauser, 2008.
 30. _____. Town Houses, A Housing Typolog. Basel: Birkhauser, 2008.
 31. Shirvani, H. The Urban Design Process. New York: Van Nostrand Reinhold, 1985.
 32. Trancik, R. Finding Lost Space. New York: Van Nostrand Reinhold, 1986.
 33. Towers, G. An Introduction to Urban Housing: At Home in the City. Oxford: Elsevier & Architectural Press, 2005.