دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 56، فروردین 1391 
زبان الگو و روانشناسى شناختى

صفحه 23-40

حمید رضا شریف؛ فاطمه محمدعلى نژاد