دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى

جعفر طاهرى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 7-22

چکیده
  پیچیدگى مسائل پیش روى طراحان و نیاز به دانش هاى مرتبط با معمارى، لزوم پیوند دادن قلمروهاى طراحى و تحقیق را بیش از پیش آشکار مى کند. گرچه ارتباط تنگاتنگى میان این دو گستره در نظر و عمل وجود دارد، با این وجود شناخت طراحان از آن دو و مرزهاى میان آن ها همچنان آکنده از ابهام است. نوشتار حاضر به این موضوع مى پردازد که چگونه ره آورد سفر به دنیاى ...  بیشتر

مقاله کوتاه
زبان الگو و روانشناسى شناختى

حمید رضا شریف؛ فاطمه محمدعلى نژاد

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 23-40

چکیده
  با بررسى دنیاى پیرامونى، قاعده مندى خاصى در نظام پیچیدة طبیعت و ذهن انسان ها دیده مى شود، که براى برقرارى نظم و تعادل در زندگى ضرورى است. از این رو تصمیم گیرى در شرایط متفاوت ملزم به ساده کردن پیچیدگى ها از لحاظ ذهنى و یافتن نوعى قاعده مندى در نظم و بى نظمى است تا از این طریق الگوهایى را شناسایى و به خاطر بسپارند، الگوهایى که کشف آگاهانة ...  بیشتر

مقاله کوتاه
معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى

محمد کاظمى؛ سیدمحمدحسین آیت اللهى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 41-56

چکیده
  مفهوم پایدارى یکى از مفاهیم حائز اهمیت در جهان امروز است.در این مفهوم به نگرشى جامع و کلى براى ارتباط یافتن سه عنصراجتماع، اقتصاد، و محیط توجه خاص مبذول مى شود. در برخى از کشورهاى در حال توسعه به جنبه هاى محیطى و تکنولوژیکى پایدارى فارغ از عوامل اجتماعى و اقتصادى توجه مى شود. مفهوم پایدارى یا هر مفهوم دیگرى که وارد ادبیات (ذهن و زبان)هر ...  بیشتر

مقاله کوتاه
طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران

راحیل وفایی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 57-74

چکیده
  با توجه به عوارض مصرف انرژى هاى فسیلى و آلودگى هاىزیست محیطى، کشور ایران نیز همچون دیگر کشورها به استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر روى آورده است. در میان منابع تجدیدپذیر، استفاده از انرژى خورشیدى توسعة بیشترى یافته است. پرکاربردترین و رایج ترین شیوهْ استفاده از انرژى خورشیدى، به کار بردن سیستم هاى فتوولتاییک در معمارى و از جمله ترکیب ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل)

فاطمه هاشمى؛ شاهین حیدرى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 75-86

چکیده
  صرفه جویى در مصرف انرژى مبحث جدیدى در سطح جهانى نیست.اما در ایران به خصوص در بخش ساختمان اهمیت موضوع به تازگى روشن شده و اقداماتى اولیه در این راستا آغاز شده است. میانگین مصرف انرژى در ساختمان هاى ایران به ازاى هر متر مربع حدود310 کیلو وات ساعت در سال و 5/2 برابر مصرف کشورهای اروپایی در شرایط مشابه است از آن جا که 70%از ساختمان ها کاربری شان ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بعد سلامت طراحى شهرى

پانته آ حکیمیان

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 87-100

چکیده
  با پیشرفت دانش پزشکى و ارتقاى استانداردهاى بهداشتى، شیوع بیمارى هاى واگیر کاهش یافته، ولى آنچه هم کشورهاى توسعه یافته و هم جوامعى نظیر ایران درگیر آن هستند، بروز بیمارى هاى غیر واگیرى مانند فشار خون بالا، دیابت، و سکته قلبى است. در حال حاضر مشکل اصلى بهداشت شهرها افزایش شهروندانى است که از کم تحرکى، چاقى، و بیمارى هاى مرتبط با آن ها ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر)

سید محسن حبیبى؛ نوید پورمحمدرضا؛ جواد عرفانى؛ سارا حمیده

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 101-120

چکیده
  شناخت شیوه هاى زندگى انسان شهرى یا انسان در شهر، موضوعى است که در دهه هاى اخیر بدان توجه شده و پژوهش هاى انجام گرفته فارغ از خاستگاه فکرى و ایدئولوژیکى خود، به واکاوى و جستجو در این مفهوم و بازتولید مفاهیم و انگاره هاى مرتبط با آن پرداخته اند. در این میان آن چه بیش وکم بر آن توافق شده، تبلور جلوه هاى مدنى حیات انسان در فضاى عمومى است. ...  بیشتر

مقاله کوتاه
شکل گیرى الگوى فضایى"میدان توپخانه"در شهر قاجارى

مهنام نجفى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 121-133

چکیده
  در این مقاله با هدف درک چگونگى شک لگیرى الگوى فضایى در شهر ایرانى، به پی گیرى پیشینة این فضا و عوامل « میدان توپخانه » بنیادین دخیل در شک لگیرى آن پرداخته شده است. به این منظور ابتدا پیشینة استقرار توپ در میدان شهرى و سپس چگونگى استقرار دائمى توپها و توپچیان در میدان ارگ و در نهایت شک لگیرى و تثبیت الگوى فضایى میدان توپخانه را به ...  بیشتر