دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
مقالات علمى و مقالات علمى پژوهشى

شهرام پوردیهیمى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 5-20

چکیده
  در یک نشریه، در نگارش مقالات اهداف متفاوتى دنبال مى شود، در نشریات علمى پژوهشى انتخاب مقالات بر اساس محتواى علمى پژوهشى آن ها، یعنى اصالت مباحث، عرضة یافته هاى جدید، و ابداعات صورت مى گیرد. در مقالات با هدف بررسى متغیرهاى مسئلة تحقیق، دیدگاه هایى در چهارچوب نظرى و روش هایى به منظور تحلیل یافته ها بیان مى شود، بنا بر این ساختارى نظام ...  بیشتر

مقاله کوتاه
نگاهى به گزینش متمرکز کارشناسى ارشد معمارىتجربة گزینش نیم همتمرکز سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتى

زهرا طاقى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 21-30

چکیده
  گزینش دانشجو در تحصیلات عالى و به تبع آن تحصیلات تکمیلى موضوع مهم و بحث برانگیزى است. امرى که هم به دلیل ماهیت موضوع و هم با نظر به شرایط کشور گریزناپذیر و توجیه پذیر است. مهمى که همه رشته هاى تحصیلى از جمله معمارى را در بر مى گیرد. در حال حاضر گزینش دانشجوى کارشناسى ارشد معمارى همانند رشت ههاى دیگر به صورت متمرکز است و سازمان سنجش آموزش ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بررسى مفهوم هاى خواست و نیاز انسان در روانشناسى و تأثیر آ نها بر معمارى

مریم اختیارى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 31-46

چکیده
  کیفیت و حتى کمیت شکل گیرى یک فضا تنها زمانى به موجودیتى اصیل و پایدار مى رسد که، به انسان توجه شود. در این صورت معمارى، مکانى انسانى براى زیست مى شود و ماندگارى آن نیز تضمین مى گردد. در علوم مختلف تلاشهاى بسیارى در زمینة انسا نگرا کردن محیط شده که در معمارى از آن استفاده مى گردد. در این پژوهش بر بخشى از این علوم یعنى روان شناسى محیط به ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تکنولوژى، معمارى، و پایدارى

محمد تحصیلدوست

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 47-60

چکیده
  الزام و وابستگى معمارى پایدار به فن آورى پیشرفته در وجوه مختلفى از معمارى، پایدارى، فن آورى، تکنولوژى هاى ارزان یا در دسترس، و موضوعاتى از این قبیل حائز اهمیت است و از موضوعات روز تحقیقى است و در دیگر کشورها نیز بدان پرداخته مى شود. همبستگى معمارى پایدار و فن آورى به ویژه فن آورى هاى پیشرفته و گاه پیچیده، پایدارى را موضوعى دور از دسترس، ...  بیشتر

مقاله کوتاه
ارتقاى فضاهاى سبز به فضاهایى سرزنده براى شهر

ناهید صادقى پى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 61-78

چکیده
  توجه خاصى شده است. به این منظور حاشیة بزرگرا هها، کنارخیابانها، فضاهاى خالى میان باف تهاى مسکونى، بخ شهاى فرسودة مناطق مختلف استفاده م ىشوند و از فضایى پرت و بیهوده، به فضایى سبز تغییر م ىیابند و در چهرة شهر اثر قابل ملاحظه اى بر جاى مى گذارند. با وجود این، مشاهدات نشان مى دهد که، نتوانست هاند شمار قابل توجهى از این گونه فضاهاى سبز را ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بازاندیشى در تعریف مفهوم"فرسودگی بافت"بر مبنای فرسودگی مکان

شمین گلرخ

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 79-94

چکیده
  وقوع هر پدیده اى، به دلیل تغییر در ویژگى هاى بافت، با همة ابعاد از « فرسودگى بافت » زندگى ساکنان آن پیوند دارد. بنا بر این پدیدة ابعاد مختلفى قابل تأمل است. منزلت یک بافت براى شهروندان، یعنى مکان زندگى آن ها، تنها وابسته به ویژگى ها و داشته هایى کالبدى و کارکردى نیست، بلکه وابسته به نسبتى است که فرد میان خود و ویژگى هاى مکان تعریف ...  بیشتر

مقاله کوتاه
ارزیابى میزان رضایت ساکنان از بازسازى مساکن روستایى استان لرستان پس از زلزلة فروردین سال 1385

علیرضا فلاحى؛ عبدالمجید خورشیدیان

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 95-106

چکیده
  تجارب نشان مى دهد که، على رغم تلاش هاى صورت گرفته براى ارتقاى برنامه هاى بازسازى پس از وقوع سوانح، غالباً این برنامه ها پاسخ گوى نیازهاى اساسى آسیب دیدگان نیست و باید به طور اساسى بازنگرى شوند. از جمله مهم ترین شیوه هاى ارتقاى برنامه هاى بازسازى، ارزیابى پس از اجراى آن ها است. با این ارزیابى، که هدف آن یادگیرى است، و در پى آن، با بررسى ...  بیشتر

مقاله کوتاه
دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى

رضا ابوئى؛ حمیدرضا جیحانى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 107-117

چکیده
  باغ تاریخى جداى از غناى طبیعى، که ممکن است در بطن خود داشته باشد، به دلیل ارزش هاى فضایى کالبدى و تاریخى فرهنگى نیازمند صیانت و حفاظت است. در عین حال این گونة فضاىِ طرح اندازى شده، به دلیل برخى تفاوت ها با گونه هاى دیگر یا دست کم برخى ویژگى هاى ماهوى خود، از جمله حضور گستردة عناصر زنده و رشدکننده و وابستگىِ فراتر از استقرار بر زمین و ...  بیشتر