بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد(نمونة موردى: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد انرژى معمارى، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

چکیده

صرفه جویى در مصرف انرژى مبحث جدیدى در سطح جهانى نیست.اما در ایران به خصوص در بخش ساختمان اهمیت موضوع به تازگى روشن شده و اقداماتى اولیه در این راستا آغاز شده است. میانگین مصرف انرژى در ساختمان هاى ایران به ازاى هر متر مربع حدود310 کیلو وات ساعت در سال و 5/2 برابر مصرف کشورهای اروپایی در شرایط مشابه است از آن جا که 70%از ساختمان ها کاربری شان مسکونی است، بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش به ویژه در مرحله طراحی ضروری است در طراحی ساختمان که به عهده معمار است کاهش مصرف انرژی با جانمایی فضاها در پلان بر اساس تطبیق الگوی اشغال فضا و چرخه خورشیدی، انتخاب پوسته مناسب با اقلیم،ابعاد و انواع بازشو،ودر نهایت استفاده از شیوه های مناسب برای جایگزین کردن انرژی های تجدیدی پذیر به جای انرژی های تجدید ناپذیر حاصل شود. در پژوهش حاضر تاثیر بازنگری در طراحی معماری ساختمان های مسکونی شهر اردبیل بر اساس چرخه خورشیدی بر بار حرارتی خانه محاسبه شده است. این محاسبات با شبیه سازى در نرم افزار محاسبات انرژى انجام پذیرفته است. خروجى شبیه سازى کامپیوترى، بار گرمایشى وسرمایشى مورد نیاز خانه در طول یک سال است. به وسیله محاسبات انرژى به دست آمده مى توان تأثیر جانمایى فضاها بر اساس چرخة خورشیدى، اصلاح پوستة ساختمان بر اساس مبحث نوزدهم صرفه جویى در مصرف انرژى، و تغییر دماى ترموستات بر اساس نمودار آسایش حرارتى منطقه بر مصرف انرژى یک متر مربع از خانه را ارزیابى کرد و بر اساس نتایج آن تصمیمات لازم را در مرحلة طراحى گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Energy Consumption in Residential Buildings in Cold Climates

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hashemi 1
 • Shahin Heydari 2
1 M Sc, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture, Collage of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

Significant energy savings can be obtained by design improvements such as matching spatial occupancy with solar cycles, designing an appropriate building shell, determining apposite opening sizes, and maximizing use of renewable energy sources. This paper reviews the impact of architectural design on the energy loading of residential buildings in Ardebil City. This city has a cold climate. To this end, annual heating and cooling loads of four sample houses are simulated using ECOTECH software. It is concluded that by matching spatial occupancy with solar cycles the heating requirements could be reduced by 14.5% at no significant costs. Designing an appropriate building shell can further reduce the heating requirements by 25.5%. Another 8% saving could be achieved by reducing internal temperature by 1°C.

 1. نابع و مآخذ
 2. حیدرى، شاهین. بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان با تکیه بر استاندار جدید آسایش حرارتى. تهران: وزارت نیرو، 1384.
 3. حیدرى نژاد، قاسم. آسایش حرارتى. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1388.
 4. رازجویان، محمود. آسایش بوسیله معمارى همسو با اقلیم. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1367.
 5. قبادیان، وحید، بررسى اقلیمى ابنیه سنتى ایران، تهران: دانشگاه تهران، 1382.
 6. کارنامه شرکت بهینه سازى مصرف سوخت. تهران: شرکت بهینه سازى مصرف سوخت، 1388.
 7. کسمائى، مرتضى. پهنه بندى اقلیمى ایران مسکن و محیط مسکونى. تهران: مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان، 1372.
 8. ------------.اقلیم و معمارى. تهران: نشر خاک، 1383.
 9. لنکر، نربرت. گرمایش، سرمایش، روشنایى. ترجمة محمدعلى کى نژاد.تبریز: دانشگاه هنر اسلامى تبریز، 1385.
 10. مازریا، ادوارد. راهنماى کاربرد غیرفعال انرژى خورشیدى در ساختمان.ترجمة على مهدوى، تهران: کتیبه، 1365.
 11. مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان. تهران: توسعه ایران (به سفارش وزارت مسکن و شهرسازى)، 1381.
 12. مقررات ملى ساختمان ایران، مبحث نوزدهم صرفه جویى در مصرف انرژى. تهران: توسعه ایران (به سفارش دفتر تدوین و ترویج مقررات ملى ساختمان) 1384.
 13. ممیزى انرژى ساختمانهاى شاخص و متداول، پیوست 3: ممیزى، داده ها، محاسبات، نتایج و راهکارها، شهر اردبیل. تهران: مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن، 1383.
 14. هاشمى، فاطمه. بهینه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى مسکونى اقلیم سرد، پایان نامة کارشناسى ارشد انرژى معمارى. استاد راهنما: شاهین حیدرى. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى بهمن 1389.