طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشجوى دکتراى معمارى دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

با توجه به عوارض مصرف انرژى هاى فسیلى و آلودگى هاىزیست محیطى، کشور ایران نیز همچون دیگر کشورها به استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر روى آورده است. در میان منابع تجدیدپذیر، استفاده از انرژى خورشیدى توسعة بیشترى یافته است. پرکاربردترین و رایج ترین شیوهْ استفاده از انرژى خورشیدى، به کار بردن سیستم هاى فتوولتاییک در معمارى و از جمله ترکیب این سیستم با ساختمان به صورت" ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک"است.با توجه به پیشرفت سیستم هاى فتوولتاییک در معمارى و روند رو به رشد آنها در سراسر دنیا و با توجه به نیاز کشور ما به این مقوله، در مقالة حاضر عواملى که در طراحى این ساختمان ها مطرح مى شود، بررسى شده و در پایان راهکارهاى مورد نیاز براى طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران ارائه شده است. ملاک انتخاب شیو ههاى طراحى، عواملى است که در شهر تهران بر طراحى این نوع ساختما نها تأثیر م ىگذارد. همچنین با استفاده از تحلیل آمار اقلیمى شهر تهران، آمار تابش خورشید، نمودارهاى تابش،زوایاى تابش خورشید در طول سال، و... و بر اساس اهداف این مقاله پیشنهادهایى براى ساختن ساختمانهاى یکپارچه با فتوولتاییک ارائه شده است که مى تواند در فرآیند طراحى راهگشاى طراحان و معماران باشد. متخصصان رشته هاى مختلف درگیر با پروژة ساختمانى نیز مى توانند از نتایج و راهکارهاى این مقاله بهر ه مند شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Building-Integrated Photovoltaics in Tehran

نویسنده [English]

 • Rahil Vafaie
PhD Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Photovoltaics is a method of generating electrical power by converting solar radiation into direct current electricity using semiconductors that exhibit the photovoltaic effect. Due to the growing demand for renewable energy sources, the manufacturing of solar cells and photovoltaic arrays has advanced considerably in recent years. Solar photovoltaics is now, after hydraulic and wind power, the third most important renewable energy source. Installations may be ground-mounted or building-integrated photovoltaics (BIPV), i.e. built into the roof or walls of a building. This paper tries to assess the feasibility of using BIPV in Tehran, while reviewing factors affecting its use. In conclusion, design methods for optimal use of BIPV are recommended.

 1. منابع و مآخذ
 2. صمیمى، مجتبى. از مهر تا مهراز . (برآورد شدت تابش آفتاب و میزان مهر و قهر آن بر روى سطوح ساختمان در شهرهاى ایران و معمارى از نگاه آفتاب. پایان نامة کارشناسى ارشد معمارى. استاد راهنما: منصوره طاهباز. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، دانشکدة معمارى و شهرسازى، تیر 1386.
 3. -----------. برنامة ترسیم نمودارهاى تابش. تهران، دفتر معمارى راز مهر مهراز، 1387. ( قابل استفاده در http://www.solarchvision.com)
 4. -----------. در معمارى و شهرسازى ویژ هنامه .« مبانى براى طراحى مهرپا » . معمارى پایدار، ش 101 (خرداد 1390 )، ص112-117.
 5. طاهباز، منصوره. برنامة ترسیم نمودارهاى اقلیمى در نرم افزار اکسل Excel ویژة درس معمارى همساز با اقلیم، دانشگاه شهید بهشتى، دانشکده معمارىو شهرسازى. تهران: 1385 (منتشر نشده)
 6. -----------.«روش تحلیل آمار هواشناسى براى طراحى معمارى همساز با اقلیم». در هنرهاى زیبا، ش 38 ، (تابستان 1388 )، ص 61-72
 7. نوشین، على اکبر. شناخت و کاربرد انواع انرژى (پیشنهادى نو براى تأمین انرژى انسانها). تهران: نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1371.
 8. وفائى، راحیل. بررسى شیوه هاى طراحى ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک. در صفه، ش 49 (پاییز و زمستان 1388 )، ص 69 80 ،«
 9. -----------. سیستم هاى فتوولتاییک در ترکیب با معمارى (ساختمان هاى یکپارچه با فتوولتاییک BIPV ). پایان نامة کارشناسى ارشد معمارى. استاد راهنما: منصوره طاهباز. تهران: دانشگاه شهید بهشتى، دانشکدة معمارى و شهرسازى، شهریور 1388
 10. "BIPV- PV cells- BIPV modules, BIPV Projects". 2009. Available at: http://www.sapa-solar.com.
 11. Randall, Thomas, & Max Fordham & Partners. Photovoltaics and Architecture. London: Spon Press; 2003.
 12. http://www.weather.ir .((سازمان هواشناسی ایران