معرفى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن همراه تحلیلى از نگاه مفاهیم پایدارى

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد معمارى دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکدة هنر و معمارى دانشگاه یزد

چکیده

مفهوم پایدارى یکى از مفاهیم حائز اهمیت در جهان امروز است.در این مفهوم به نگرشى جامع و کلى براى ارتباط یافتن سه عنصراجتماع، اقتصاد، و محیط توجه خاص مبذول مى شود. در برخى از کشورهاى در حال توسعه به جنبه هاى محیطى و تکنولوژیکى پایدارى فارغ از عوامل اجتماعى و اقتصادى توجه مى شود. مفهوم پایدارى یا هر مفهوم دیگرى که وارد ادبیات (ذهن و زبان)هر کشور مى شود، باید متناسب با آداب و سنن آن مرز و بوم تفسیرشود تا فهم آن براى جامعه امکان پذیر و هضم آن در آن فرهنگ میسر شود. در راستاى خواسته هاى مطروحه فوق در این نوشته کوشش مى شود که دیدگاه جامع پیشینیان ایران زمین نسبت به مفهوم پایدارى در ساخت سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن بررسى شود و عناصر اجتماعى، اقتصادى، و محیطى این بناها کاویده شوند. بدین ترتیب با بررسى سرداب هاى یزد و فضاهاى مرتبط با آن که راهکارهاى محیطى استفاده شده در آن با جنبه هاى اجتماعى واقتصادى همراه شده است، ضابطه ها و احکام به کاررفته در طراحى معمارى پایدارآن که براى جهان امروز مفید و قابل استفاده و براى جامعة ایرانى مأنوس است استخراج و استنباط مى شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Serdabs of Yazd

نویسندگان [English]

 • Mohammad Kazemi 1
 • Seyyed Mohammad Ayatollahi 2
1 M Arch Student, Faculty of Art and Architecture, Yazd University
2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Yazd University
چکیده [English]

A serdab (from Persian sard meaning cold and ab meaning water) is a loanword in Arabic for cellar in referring to Ancient Egyptian crypts. Traditional houses in Yazd City included an elaborate underground basement called serdab, which housed key residential functions in hot seasons. This paper reviews the typology, architectural elements, design, construction, finishing and ornament in the traditional serdab and presents an analysis of its socioeconomic and environmental aspects. It is concludes that the serdab was a sustainable element which could be reused in contemporary architecture.

 1. منابع و مآخذ
 2. بینا، محسن. « تجزیه و تحلیل اقلیمى شوادان ها در خانه هاى دزفول». در هنرهاى زیبا، ش 33 ، (بهار 1387 )، ص 37-46.
 3. پیرنیا، محمدکریم. آشنایى با معمارى اسلامى ایران. تدوین غلامحسین معماریان. تهران: سروش دانش، 1371.
 4. شاکر اردکانى، محمدعلى. گفتگوى شخصى با محمد کاظمى. یزد: 15 آذرماه 1389 ، در محل پروژة مرمت کوچة میرقطب.
 5. شایق، على. گفتگوى شخصى با محمد کاظمى. یزد: 12 آذرماه 1389 ، در محل پروژة مرمت کوچة سهل بن على.
 6. صارمى، على اکبر و تقى رادمرد . ارز شهاى پایدار در معمارى ایرانى، تهران: سازمان میراث فرهنگى کشور، 1375.
 7. عنایت اللهى، عذرا. گفتگوى شخصى با محمد کاظمى. یزد: 7 مهرماه 1389، خانة گرجى.
 8. قبادیان، وحید. بررسى اقلیمى ابنیه سنتى ایران. تهران: دانشگاه تهران،1377.
 9. کسمایى، مرتضى. اقلیم و معمارى. ویراستة محمد احمدى نژاد. اصفهان: نشر خاک، 1382.
 10. واتسون، دونالد و کنت لیز. طراحى اقلیمى، اصول نظرى و اجرایى کاربرد انرژى در ساختمان. ترجمة وحید قبادیان و محمد فیض مهدوى. تهران: دانشگاه تهران، 1387.
 11. Fernando R. Mazarro, Ignacio Canas, 2009, Seasonal analysis of the thermal behaviour of traditional underground wine cellars in Spain, Journal of Renewable Energy.
 12. Joachim H. Spangenberg, Alastair Fuad-Luke, Karen Blincoe. 2010. Design for Sustainability (DfS): The interface of sustainable production and consumption. Journal of cleaner production.