دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله پژوهشی
پژوهشى در طبیعت شناسى اخوان الصفا در نسبت با معمارى اسلامى ایران

سید ه زینب عمادیان رضوى؛ محمدمهدى فخرالدین تفتى

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 5-14

چکیده
  مقالة حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول، به منظورشناخت اندیش ههاى اخوان الصفا (گروهى از متفکران قرن چهارم هجرى که دیدگاه آنان در خصوص طبیعت بر جها نشناسى متفکران اسلامى قرون بعدى تأثیرگذار بوده است)، اطلاعاتى کلى پیرامون هویت، مذهب، ویژگیهای رسائل، و اهداف آنها بیان میگردد. دربخش دوم، در خصوص اندیشه هاى اخوان الصفا دربارة طبیعت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
انکار، اثبات یا تأمل؟پیرنیا و احراز اصول معمارى ایرانى

نجمه نادرى؛ على جدیدى؛ حمید ندیمى

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 15-24

چکیده
  اندیشمندان بسیارى اعم از ایرانى و غیر ایرانى، سعى در فهم واشاعه ى بنیان هاى معمارى ایران در طول سالیان داشته اند؛ استاد محمدکریم پیرنیا نیز از جملة این اشخاص بوده و استخراج و تدوین اصول پنجگانة معمارى ایرانى نیز از نتایج تلاش هاى اوست. با توجه به بازخورد و واکنش هاى متفاوتى که امروزه در برابر این اصول وجود دارد، هنوز کارایى آنها در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابى نقش درس طرح نهایىدر توان حرف هاى دانش آموختگان معمارى دانشگاه یزد

حسین مهدوى پور؛ فرهاد شریعت راد

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 25-37

چکیده
  با اینکه دانشکده هاى معمارى با هدف تربیت نیروى کارآمد براى طرح و سازمان دهى فضاى زیست انسان شکل گرفته اند، به نظرمى رسد عمدتاً هم راستا نبودن نیاز جامعه با برنامه هاى آموزش معماران و تأثیر آن بر میزان توانایى دانش آموختگان، موجب تحقق نیافتن این هدف در کار حرف هاى معمارى شده است. از طرفى با توجه به نیازهاى جامعه و نزدیکى ماهیت دروس طراحى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
در جستجوى معناى فضاى شهرىبه کمک علم هرمنوتیک؛بازشناسى معناى نهفته در میدان ساعت تبریز

مهدیه باقرزاده خسروشاهی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 38-54

چکیده
  ما در زندگى روزمره فضاهاى شهرى مختلفى را که حیات واقعى در آنها جریان دارد و صحنة واقعى حادثه است، تجربه مى کنیم. به این معنى که مکان ها با زندگى و تجربة شهروندان ارتباط مى یابند. درنتیجه تحلیل فضاهاى شهرى با توجه به اینکه بستر حیات مدنى شهر است، به رابطة بین مردم، فعالیت هاى آنان، و فضاهایى که خلق مى کنندیا در آن سکونت مى کنند، معطوف ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مد لسازى تغییرات فضایىِ کاربرى زمین و توسعة شهرىبا استفاده از مفهوم ماشینهاى سلولى

محمدحسین شریف زادگان؛ احمدرضا ابراهیمى

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 55-74

چکیده
  شناخت مکانیزم هاى رشد و توسعة شهرهاى معاصر به سبب ماهیت غیر خطى و پیچیده شان از حیطة درک و تحلیل روش هاى سنتى مدل سازى خارج است. چرا که روش هاى سنتى عموماً ایستا، خطى، و مبتنى بر تئورى سیستم هاى ساده (بالا به پائین، کل به جزء یا قیاسى) اند. از این رو براى مدل سازى سیستم هاى پیچیدة شهرى ، کشف روش هاى جدید مدل سازى که پویا، غیر خطى، گسسته، ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مدیریت ایمن سازى کالبدى باف تهاى تاریخىدر برابر زلزله؛مورد مطالعاتى: بافت تاریخى قزوین

راضیه محمدزاده

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 75-94

چکیده
  میراث فرهنگى و بافت هاى تاریخى ذخایر اجتماعى هستند که جانشینى ندارند و گویاى سنت هاى ارزشمندى هستند، اما متأسفانه این بناها در مناطق نه تنها فرسوده اند، بلکه زیرساخت ها و جداره هاى آن ها قدیمى است و در برابر سوانح طبیعى، مانند زلزله، مقاوم نیستند. از این رو شناخت آسیب پذیرى بافت هاى تاریخى و راهکارهاى ایمن سازى آن ها در مناطق زلزله ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
طبقه بندى تاریخ معمارى درتاریخ نامة معنا در معمارى غرب

فاطمه گلدار

دوره 22، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 95-106

چکیده
  این مقاله با هدف شناسایى ادوار و مفاهیم طبقه بندى تاریخ معمارى در تاریخ نامة معنا در معمارى غرب تهیه شده است. این کتاب یکى از تاریخ نامه هاى مطرح غربى است و نویسندة آن، نوربرگ شولتس در زمرة مورخان صاحب نظر و متفکر در حوزة تاریخ معمارى به شمارمى رود. بررسى این تاریخ نامه حاکى از آن است که، مورخ تاریخ را برمبناى مراحل تغییر و تحول معمارى ...  بیشتر