مقاله کوتاه
شاخصه هاىمعمارى اسلامى ایران

کامبیز حاجى قاسمى

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 5-18

چکیده
  به معمارى اسلامى ایران، علیرغم اهمیت فراوانش براى ما و نیزاعتبارى که در میان معمار ى سایر فرهن گهاى جهان دارد، کمتر ازنظر بنیادهاى طراحى و شخصیت فضاسازى توجه و دقت شده است.اما آنچه کیفیات فضایى هر معمارى را، که مخاطب در فضاهاى آن احساس و دریافت مى کند، شکل مى دهد، همین بنیادها و شخصیت است و باید گفت که، بدون گفتگو از آن ها، نمیتوان هیچ ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مقدمه اى بر برنامه ریزى معمارى

کامبیز نوائى

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 19-28

چکیده
  براى ارتقاى دانش برنامه ریزى معمارى و افزایش اعتبار آن، انتشارمقاله و کتاب، با لحن و بیانى آشنا براى ما معماران ایرانى، ضرورى است. مقالة حاضر به این نیت تألیف شده است و با اتکا به متون ارزشمندى، که مخصوصاً در طى دو دهة گذشته انتشار یافته، تلاش شده است تا بدین روش، مقدم هاى براى ورود علاقه مندان به این موضوع فراهم آورده شود؛ و مطالب تفصیلى ...  بیشتر

مقاله کوتاه
نگاهى به معمارى بومى سقانفارها

غلامحسین معماریان؛ احمد پیرزاد

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 29-44

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله تعریف نوعى خاص از معمارى است که تاکنون به صورت ژرف به جامعة معمارى معرفى نگردیده است. سقانفارها بناهاى کاملاً چوبى و یا نیمه چوبى هستند که به صورت دو طبقه ساخته می شوند. اینگونه معمارى در طبقه اول از چهار طرف کاملاً باز و در طبقة همکف با توجه به نوع سقانفار و محل استقرار آن باز یا بسته است.ازسقانفارها در ماه محرم ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مدرسه محلة هنر و معمارى یزدمدرسة هنر » با حضور « محلة سهل بن على » تجدید حیات« و معمارى

محمدرضا نقصان محمدى؛ مسعود میروکیلى

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 45-64

چکیده
  با گذشت دو دهه از حضور دانشکدة هنر و معمارى یزد در بخشى از بافت قدیم، این مجموعه توانسته در این مدت به اهداف خود در زمینه هاى آموزشى و مرمتى نزدیک شود و کیفیتهاى منحصر به فردى در زمینة آموزش معمارى کسب کند. این درحالى است که دستیابى به انطباق معنادار کالبد و عملکرد در حوزة درونى و بیرونى در بستر فعلى همواره مد نظر بوده است. نیاز به توسعة ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تأثیر فناورى اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایى شهربا رویکرد طراحى شهرى نوترکیب

محمدصادق سهیلی پور؛ على غفارى؛ امیر شفیعى

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 65-74

چکیده
  ساختار فضایى ایجاد فضا و مکانى مناسب براى شهرنشینان، زمانى میسّر خواهد بود که،طراحان شهرى درک به روز و به نسبت جامعى از واقعیت شهر و جامعة پیرامون خود داشته باشند. در این میان طراحى شهرى نوترکیب، پارادایمى است که چنین محتوایى را دنبال میکند. در واقع طراح شهرى نوترکیب به دنبال درک پدید ههایى است که امروزه بر روى شهر و ساختار فضایى از ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تبیین مدل نقش ساختارى طراحى براى جلب مشارکت مردمى در فرایند معاصرسازىبافت هاى فرسودة محلات شهرى ایران( نمونة موردى: محلة سیروس تهران)

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی بهزادفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سید علی سیدیان

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 75-88

چکیده
  هدف از این تحقیق، تبیین مدلى على میان رویکرد مشارکت مردمى و مؤلف ههاى طراحى در معاصرسازى باف تهاى فرسودة ایران (نمونة موردى محلة سیروس تهران)است. با به کارگیرى ایده هاى حاصل ازمدل تحقیق، میتوان مؤلفه هاى طراحى را به گونه اى در فرایند طراحى معاصرسازى بافتهاى فرسوده تبیین کرد که، مشارکت مردمى و درنهایت موفقیت معاصرسازى ناشى از این امر ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بناى تاریخى کنگاور در آینة متون تاریخى و گزارشپیشگامان باستان شناسى در ایران

محمد غلامعلى فلاح

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 89-114

چکیده
  نوشتة حاضر دربارة بناى تاریخى شهر کنگاور، معبد آناهیتا است. این بنا از آن دست بناهایى است که صاحب نظران اختلاف نظرهاى فراوانى در باب کارکرد اصلى و همچنین تاریخ پیدایش آن دارند. عده اى آن را معبد آناهیتا دانسته و عد ه اى نیز آن را کا خ شمرده اند. همچنین در باب تاریخ برپایى بنا، عد ه اى آن را هخامنشى و دایر تا پایان دورة ساسانى و عده اى نیز ...  بیشتر