دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، اسفند 1391 
نگاهى به معمارى بومى سقانفارها

صفحه 29-44

غلامحسین معماریان؛ احمد پیرزاد