نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار دانشکدة معمارى، شهرسازى و هنر اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد

چکیده

پیچیدگى مسائل پیش روى طراحان و نیاز به دانش هاى مرتبط با معمارى، لزوم پیوند دادن قلمروهاى طراحى و تحقیق را بیش از پیش آشکار مى کند. گرچه ارتباط تنگاتنگى میان این دو گستره در نظر و عمل وجود دارد، با این وجود شناخت طراحان از آن دو و مرزهاى میان آن ها همچنان آکنده از ابهام است. نوشتار حاضر به این موضوع مى پردازد که چگونه ره آورد سفر به دنیاى تحقیق مى تواند به طراح در فرایند آفرینش معمارى یارى رساند. از این رو پس از شناخت دو قلمروى طراحى و تحقیق، در پى یافتن زمینه هاى اشتراک و افتراق میان آن ها در محتوا و روش است. از سوى دیگر به نقش ویژة تحقیق در راستاى شناخت مسئله و فرایند طراحى خواهد پرداخت.این پیوند در ابتدا((شناخت و برنامه ریزى) و انتهای(ارزیابى و اجرا)فرایند طراحى نقش آشکارترى را نسبت به مرحلة ابداع طرح مایه، که در آن تحقیق در لایه هاى زیرین آگاهى حضورى پنهان دارد، خواهد داشت. همچنین تحقیق و روش علمى به عنوان حلقة واسطى میان طراحى و علوم، تأثیر ویژه اى در آموزش پذیر ساختن طراحى و علوم مرتبط با معمارى خواهد داشت. بدین ترتیب هرچند طراحى نمى تواند بر بنیادهاى علمى محض استوار شود ولى مى باید مبتنى بر بالاترین سطح از فراست و دانشى فراگیر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design’s Relation to Research

نویسنده [English]

 • Jafar Taheri

Assistant Professor, Faculty of Architecture, Urban Planning and Islamic Art, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The increasing complexity of design problems requires a more prominent role for application of research methods in the design process. This paper tries to define the common area where research could best contribute to the design. To this end, both design process and research methods are explained to determine their similarities and differences. The role of research is shown to be more prominent and explicit at the beginning and end of the design process, i.e. during studies, programming, and evaluation of proposed alternatives. Nevertheless, the role of research in generation of the conceptual design is more implicit. It is further argued that although design cannot be based on pure scientific approaches, research provides a sound basis of knowledge in design process.

 1. منابع و مآخذ
 2. حسینى، افضل السّادات. ماهیت خلاقیت و شیوه هاى پرورش آن. مشهد:آستان قدس رضوى، 1381.
 3. راسل، برتراند. جهان بینى علمى. ترجمة حسن منصور. تهران: آگه، 1378.
 4. شولتز، کریستیان نوربرگ. معمارى (حضور، زبان، مکان)، ترجمة علیرضا سیداحمدیان. تهران: معمارنشر، 1381.
 5. کیوى، ریمون و لوک وان کامپنهود. روش تحقیق در علوم اجتماعى. ترجمة عبدالحسین نیک گهر. تهران: توتیا، 1382.
 6. گینتى، تیم مک. طراحى و فرایند طراحى در آموزش معماران. (مجموعه مقالات)، سلطان زاده، حسین (گردآورنده و مترجم)، تهران: دفتر پژوهش هاى
 7. فرهنگى، 1379 . ص 138-149.
 8. لاوسون، برایان. طراحان چگونه م ىاندیشند. ترجمة حمید ندیمى. تهران:دانشگاه شهید بهشتى، 1384.
 9. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمارى: نقش علوم رفتارى در طراحى محیط. ترجمة علیرضا عینى فر. تهران: دانشگاه تهران، 1381.
 10. ندیمى، حمید. جستارى در فرایند طراحى در صفه، ش 29 (پاییز و زمستان 1378 )، ص 94-103.
 11. Duerk, Donna P. Architectural Programming: Information Management for Design. Canada: John Wiley & Sonsinc Press, 1993.
 12. Groat, L and D. Vang. Architectural Research Methods. New York: John Wiley Press, 2000.
 13. Hillier, B. Space is the Machine. Cambridge: University Press, 1995.
 14. Pena, William M and Steven, A Parshall. Problem Seeking: An Architectural Programming Primer. 4th ed. New York: John Wiley & Sons Press, 2001
 15. Salingaros, Nikos. A Theory of Architecture. Germany: Umbau-Verlag, 2006.