زبان الگو و روانشناسى شناختى

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معمارى دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

با بررسى دنیاى پیرامونى، قاعده مندى خاصى در نظام پیچیدة طبیعت و ذهن انسان ها دیده مى شود، که براى برقرارى نظم و تعادل در زندگى ضرورى است. از این رو تصمیم گیرى در شرایط متفاوت ملزم به ساده کردن پیچیدگى ها از لحاظ ذهنى و یافتن نوعى قاعده مندى در نظم و بى نظمى است تا از این طریق الگوهایى را شناسایى و به خاطر بسپارند، الگوهایى که کشف آگاهانة الگوهاى طراحى را درپى دارد. کریستوفر الکساندر اولین بار با مطرح کردن نظریة"زبان الگو"گامى مؤثر در این زمینه برداشت، اما امروزه، على رغم طرح الگوهاى متعددى بر مبناى شناخت شهودى الکساندر، هنوز برخى اندیشمندان به این مبحث معمارى توجهى نکرده اند. این مقاله تلاشى است، براى یافتن چهارچوب علمى، به منظور تعریف زبان الگو، به تعبیرى تعریف ساختارى منسجم از ترکیب الگوها و مطابقت آن با ذهن و معانى ادراک شده. از این رو نظریات حوزة روا نشناسى شناختى مبناى مناسبى براى این تحقیق در نظر گرفته شده است نتایج بررسى هاى انجام شده، این مطلب را نشان مى دهد که، نظریة زبان الگو با نظریه هاى طرح واره شناختى قرابت بسیارى دارد و طرح واره را مى توان بازنماى ذهنى الگوها و ترکیب آن ها در مقیاس هاى مختلف دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern Language and Cognitive Psychology

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Sharif 1
 • Fatemeh Mohammad Alinezhad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University
2 M Arch, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University
چکیده [English]

Christopher Wolfgang Alexander (born October 4, 1936 in Vienna, Austria) produced and validated a “pattern language” concept designed to empower anyone to design and build at any scale. A notable value of pattern language is that the architectural system consists only of classic patterns tested in the real world and reviewed by multiple architects for beauty and practicality. The idea of a pattern language appears to apply to any complex engineering task, and has been applied to some of them. It has been especially influential in software engineering where patterns have been used to document collective knowledge in the field. This paper compares this idea with cognitive theories. It is argued that ‘schema’ in cognitive theories and its role in deduction of knowledge could resemble the role of pattern in production of architecture.

 1. منابع و مآخذ
 2. الکساندر، کریستوفر و دیگران. طرح جامع دانشگاه اورگون، ترجمة شرکت ایران آرک، تهران: واحد تحقیقات و ترجمة مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک، 1365.
 3. الکساندر، کریستوفر. زبان الگو: شهرها، ترجمة رضا کربلایى نورى، تهران: مرکز مطالعاتى و تحقیقاتى شهرسازى و معمارى، 1387.
 4. -------------. معمارى و راز جاودانگى: راه بى زمان ساختن، ترجمة مهرداد قیّومى بیدهندى، ویراست دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتى، 1386.
 5. بل، سایمون. منظر الگو ، ادراک و فرایند، ترجمة بهناز امین زاده، تهران:دانشگاه تهران، 1382.
 6. پیرفون، مایس. نگاهى به مبانى معمارى از فرم تا مکان همراه با تحلیل و قیاس با مبانى معمارى ایران، ترجمه و تعلیق سیمون آیوازیان، تهران: دانشگاه تهران، 1383.
 7. حبیب، فرح. تحلیل شکل شهر، (معنا و معیار)، پایان نامة دکتراى شهرسازى استاد راهنما: سید حسین بحرینى. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة هنرهاى زیبا، 1380.
 8. حبیبى، سیدمحسن. « چگونگى الگوپذیرى و تجدید سازمان استخوان بندى محله »، در نشریه هنرهاى زیبا. ش 13 (بهار 1382 )، ص 32-39.
 9. خرازى، على نقى و رمضان دولتى. راهنماى روا نشناختى و علم شناخت، تهران: نشر نى، 1375.
 10. دوبونو، ادوارد. سلسله در سهاى تفکر، ترجمة مرجان فرجى، تهران: جوانة رشد، 1384.
 11. زرین مهر، سعید. از دیاگرام تا الگو، شفا فسازى و تجربة سیر تکوین الگوها در آثار کریستوفر الکساندر، پایان نامة کارشناسى ارشد معمارى. استادان راهنما: محمود رازجویان و محمدرضا نقصان محمدى. یزد: دانشگاه یزد، دانشکدة معمارى و شهرسازى، 1383.
 12. سولسو، رابرت ال. روانشناسى شناختى، ترجمة فرهاد ماهر، ویرایش 2. تهران: رشد، 1381.
 13. سیف، على اکبر. روا نشناسى پرورشى (روا نشناسى یادگیرى و آموزش)، ویرایش 5، تهران: آگاه، 1384.
 14. شعبانى، حسن. مهار تهاى آموزشى و پرورشى (رو شها و فنون تدریس)، چاپ دوم، تهران: سمت، 1372.
 15. کوهن، توماس اس. ساختار انقلا بهاى علمى، پیشگفتار و برگردان عباس طاهرى، تهران: قصه، 1384.
 16. لنگ، جان. آفرینش نظریة معمارى: نقش علوم رفتارى در طراحى محیط.ترجمة علیرضا عینى فر. تهران: دانشگاه تهران، 1381.
 17. مهاجرانى، ناهید و شیوا قمی، « رویکردى تحلیلى بر نظریه هاى طراحى کریستوفر الکساندر » ، در نشریه هویت شهر، ش 2، (بهار و تابستان 1387) ص 42-56
 18. هرگنهان، بى.آر. و میتو اچ. السون. مقدم هاى بر نظری ههاى یادگیرى، ترجمة على اکبر سیف، ویرایش 5، تهران: دوران، 1379__
 19. هوور، ریچاردز. روانشناسى تحلیل اطلاعات، ترجمة جواد علاقبند راد، تهران: وزارت امور خارجه، 1380.
 20. Alexander, Ch. & S. Ishikawa & M. Silverstein & M. Jacobson & I. Fiksdahl_ King & S. Angel. A pattern language. Oxford, UK: Oxford University Press, 1977.
 21. Alexander, Ch. & M. Silverstein & S. Angel & S. Ishikawa & D. Abrams. The Oregon experiment. Oxford, UK: Oxford University Press, 1975.
 22. Alexander, Ch. The timeless way of building.Oxford, UK: Oxford University Press, 1979.
 23. Astrachan, O. & G. Berry & L. Cox & G. Mitchener. ”Design Patterns: An Essential Component of CS Curricula”, in ACM SIGSCE Bulletin, 30(1) (1998), pp. 153–160.
 24. Beck, K. & J. O. Coplien & R. Crocker & L. Dominick & G. Meszaros & F. Paulisch, et al. ”Industrial Experience with Design Patterns”, in Proceedings of the 18th International Conference on Software Engineering (ICSE 18). IEEE Computer Society (1996), pp. 103–114.
 25. Bieler, R.F. & J. Snowman. Psychology Applied to Teaching, (7th ed.). Houghton Mifflin, 1993.
 26. Bigge, M.L. & P.J. Moor. The Process of Learning 3rd ed., New York: Prentice Hall, 1993.
 27. Borchers, J. A Pattern Approach to Interaction Design, Chichester, UK: Wiley, 2001a.
 28. ________ . “A Pattern Approach to Interaction Design“, in AI & Society, no. 15 (2001b), pp. 359- 376.
 29. Cline, M.P. “The Pros and Cons of Adopting and Applying Design Patterns in the Real World”, in Communications of the ACM, 39(10) (1996), pp. 47- 49.
 30. Coad, P. “Object- Oriented Patterns”, in Communications of the ACM, 35(9) (1992), pp. 152-159.
 31. Coplien, J.O. and D. Schmidt (ed.). Pattern Languages of Program Design, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1995.
 32. Dearden, Andy and Janet Finlay. “Pattern Languages in HCI: A Critical Review”, in Human- Computer Interaction, (2006) 21: 1, 49-102.
 33. Dembo, M.H. Applying Educational Psychology, 5th ed., New York: Longman, 1994.
 34. Denning, P. & P. Dargan. “Action Centred Design“, In T. Winograd (ed.), bringing design to software, New York: ACM Press, 1996, pp. 105- 120.
 35. Gabriel R. Patterns of Software: Tales from the Software Community, Oxford, UK: Oxford University Press, 1996.
 36. Gamma, E. & R. Helm & R. Johnson & J. Vlissides. Design patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software, Reading, MA: Addison_ Wesley, 1995.
 37. Goertzel, B. “The Structure of Intelligence_ A New Mathematical Model of Mind”, in Paper Version published by Springer-Verlag, from http://www.apfn.net/Structure- Intelligence.pdf, 1993.
 38. Jonson, George, In the Place of Memory: How We build the World Our Heads, Vintage books,p.XI, 1992.
 39. Johnson, R. & W. Cunningham. “Introduction”, in J. Coplien & D. Schmidt (eds.), Pattern languages of program design. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
 40. Kohls, C. & K. Scheiter. “The Relation Between Design Patterns and Schema Theory”, in Proceedings of the 15th Pattern Languages of Programs Conference, October 2008, pp. 18 – 20.
 41. Le Pechoux, B. A Pattern Language Describing Apparel Design Creativity, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of North Carolina State University, 2000.
 42. Lea, D. “Christopher Alexander: An Introduction for Object- Oriented Designers”, in Software Engineering Notes, 19(1) (1994), pp. 39- 46.
 43. Lefrancois, G.R. Psychology for Teaching, 9th ed., Wadsworth: International edition, 1997.
 44. Loftus, G.R. & E.F. Loftus. Human Memory: the Processing of Information, Hillsdale, nj: Erlbaum, 1976,
 45. Mandler, G. Reperesantation and Recall in Infancy, in M.Moscovith (ed.), Infant Memory. New York: Plenum Press, 1984.
 46. Rumelhart, D.E., & D.A. Norman. ”Accretion, Tuning, and Restructuring: Three Models of Learning“, in J.W. Cotton, and R. Klatzky (eds.), Semantic Factors in Cognition, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1978