دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 69، تیر 1394