دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 68، فروردین 1394 

علمی - پژوهشی

نقش دست نگاری استاد در آموزش طراحی

صفحه 5-18

وحید صدرام؛ حمید ندیمی