دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، زمستان 1394 
7. پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم

صفحه 133-148

اسدالله جودکی عزیزی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی