دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 71، دی 1394 
پژوهشی در مکان‌یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم‌نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم

صفحه 133-148

اسدالله جودکی عزیزی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ افشین ابراهیمی