دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 70، مهر 1394 

علمی - پژوهشی

ادب حضور در محضر اثر تاریخی

صفحه 5-18

سجاد موذن؛ هادی ندیمی؛ رضا ابویی