بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن.

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة معمارى دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشجوى دکترى مرمت ابنیه، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در یک کنجِ شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان، بقایای از آثاری  ارزشمند دیده می شود که شامل عناصرمعماری و ساختمانیِ دو دیوار تزیینی و کتیبۀ خط کوفی است. هدف در این مقاله بررسی شاخص های معماری این کنج به منظور شناخت تحولات و تعیین قدمت آن است. پژوهش از نوع مطالعات موردی است و از روش توصیفی تاریخی، میدانی و تحلیل هندسی و ساختی بهره گرفته شده است. مطالعات میدانی و نتایج بدست آمده نشان می دهد که کنج مورد نظر بقایای فضای محو شدۀ مستقل و جدا از شبستان است و قدمت آن به پیش از سال481ق می رسیده است

کلیدواژه‌ها


  1. - فضائلی، حبیب الله. اطلس خط ، تحقیق در خطوط اسلامی. انتشارات سروش،1390.
  2. - گالدیری، اوژن. مسجد جامع اصفهان. ترجمه عبدالله جبل عاملی. سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان،1370.
  3. - گدار، آندره. آثار ایران. ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم. ج4. انتشارات مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی، 1368.
  4. - هنرفر، لطف الله. گنجینه آثار تاریخی اصفهان. چ2. انتشارات کتابخانۀ ثقفی، 1355.
  5. - پژوهش های میدانی نگارندگان.
  6. Galdireri, Euginio. Isfahan Masjid-Gum'a: The Al-iBuyid period. Vol.2. Ismeo-Roma,1973.