بررسی شاخص ها ی معماری «کنج» و «شکل کتیبه» شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان ، به منظور شناخت گوشه ای از تحولات تاریخی آن.

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة معمارى دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشجوى دکترى مرمت ابنیه، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در یک کنجِ شبستان جنوب شرقی مسجد جامع اصفهان، بقایای از آثاری  ارزشمند دیده می شود که شامل عناصرمعماری و ساختمانیِ دو دیوار تزیینی و کتیبۀ خط کوفی است. هدف در این مقاله بررسی شاخص های معماری این کنج به منظور شناخت تحولات و تعیین قدمت آن است. پژوهش از نوع مطالعات موردی است و از روش توصیفی تاریخی، میدانی و تحلیل هندسی و ساختی بهره گرفته شده است. مطالعات میدانی و نتایج بدست آمده نشان می دهد که کنج مورد نظر بقایای فضای محو شدۀ مستقل و جدا از شبستان است و قدمت آن به پیش از سال481ق می رسیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of an Alcove in the Southeast Entrance of the Isfahan Grand Mosque

نویسندگان [English]

  • Hossein Pournaderi 1
  • Arghavan Pournaderi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Isfahan University
2 PhD Candidate, Faculty of Art, Isfahan University
چکیده [English]

In the southeast entrance corridor of the Grand Mosque in Isfahan, there is an alcove whose physical properties indicate its time of construction. This alcove boasts an inscription in Kufic script as well as modest brick ornament on its walls. The inscription includes a currently truncated Koranic verse. By recalculating size of the basic module for the Kufic script, and assuming the verse in its original entirety, it could be conjectured that this alcove is in fact, a remnant of a demolished space over which the existing prayer hall is constructed. Judging by the unsophisticated style of the inscription, it is probable that this space dates from 481 A.H.

  1. - فضائلی، حبیب الله. اطلس خط ، تحقیق در خطوط اسلامی. انتشارات سروش،1390.
  2. - گالدیری، اوژن. مسجد جامع اصفهان. ترجمه عبدالله جبل عاملی. سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان،1370.
  3. - گدار، آندره. آثار ایران. ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم. ج4. انتشارات مرکز پژوهش های آستان قدس رضوی، 1368.
  4. - هنرفر، لطف الله. گنجینه آثار تاریخی اصفهان. چ2. انتشارات کتابخانۀ ثقفی، 1355.
  5. - پژوهش های میدانی نگارندگان.
  6. Galdireri, Euginio. Isfahan Masjid-Gum'a: The Al-iBuyid period. Vol.2. Ismeo-Roma,1973.