دوره و شماره: دوره 2، 4-3-2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1371 
یادگاری از گذشته مزار شاه میرعلی حمزه

کامبیز حاجی قاسمی؛ بیتا اردبیلی؛ سایه میراحمدیان


طراحی، فرایندی خلاقه

فرانسیس د- ک چینگ؛ هورداد قندهاری