دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1371 

مقاله کوتاه

یادگاری از گذشته مزار شاه میرعلی حمزه

کامبیز حاجی قاسمی؛ بیتا اردبیلی؛ سایه میراحمدیان


طراحی، فرایندی خلاقه

فرانسیس د- ک چینگ؛ هورداد قندهاری