دوره و شماره: دوره 2، 4-3-2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1371 
1. یادگاری از گذشته مزار شاه میرعلی حمزه

کامبیز حاجی قاسمی؛ بیتا اردبیلی؛ سایه میراحمدیان


4. طراحی، فرایندی خلاقه

فرانسیس د- ک چینگ؛ هورداد قندهاری