دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1371 

مقاله کوتاه

هنر و ریتم

صفحه 24-27

اشرف محمودیان


یادگاری از گذشتهمجموعه میرزا شفیع

صفحه 50-56

کامبیز حاج قاسمی؛ علی شریف آبادی اسماعیلی؛ اسدالله طالبی؛ علی کشاورز قره بلاغ


موقعیت سنج خورشیدی

صفحه 46-49

محمود رازجویان؛ منصوره طاهباز


بر آستانه خانه

صفحه 36-45

حمیدرضا فرزانیار


واقعیت مجازی

صفحه 28-35

سعید مشایخ فریدنی