نقش عوامل موثر دریایی در سازماندهی منطقه ای و شهرهای بندری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

هرچند که مطالعه سازه های بندری و اثرات فراگیر مختلف آن بر روی عناصر مختلف بندرگاه مقوله تازه ای برای دست اندرکاران و طراحان بنادر و لنگرگاه ها و سایر تاسیسات دریایی نیست ولی وارد شدن این بحث در طرح های توسعه منطقه ای و برنامه ریزی های عمرانی یک منطقه شاید یکی از موارد بست که کمتر مورد توجه و امعان نظر طراحان قرار گرفته است. بررسی مسائل اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و اقلیمی اکنون جزء اصول اولیه طرح های توسعه منطقه ای قرار دارند و به نظر می رسد که در هنگام قرار گرفتن مناطق ساحلی در چهارچوب این طرح ها مسائل و فاکتورهای دریایی جای مشخص خود را پیدا نموده و به صورت یکی از عوامل اصلی خودنمایی می نماید.بررسی عمیق و بنیادی این مسائل در توسعه آتی و پویانی شهر یا بندر و منطقه طراحی شده اثرات تعیین کننده خواهد داشت زیرا نظر به اینکه مقوله دریا از پدیأه های بسیار خشن و پر قدرت طبیعی محسوب می گردد. لذا برخورد نادرست با آن موجب خسارت های فراوان و هدر شدن سرمایه گذاری های بسیار را فراهم می کند و البته در صورت برخورد صحیح و اصولی با آن موجب خسارت های فراوان و هدر شدن سرمایه گذاری های بسایار ر ا فراهم می کند و البته در صورت برخورد صحیح و اصولی با آن موجبات استفاده از مواهب بیشمار دریا در جهت توسعه و ادامه زندگی یک زیستگاه بندری فراهم می نماید در مقاله سعی شده که اثرات مثبت و منفی عوامل مهم از قبیل بادها و امواج و اقلیم دریایی تابشو حرارت و تبخیر بررسی وضعیت عمیق آب وضعیت شکل ساحلی و مشخصات جنس و ساختار زمین ساحلی وضعیت جریان های دریایی و تاثیرات مختلف آن ها از جمله رسوب گذاری و رسوب زدایی و غلظت املاح آب و همچنین اشاره به عوامل دیگر مطرح در مسائل بندری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها