مبانی طراحی فضاهای متوالی در معماری شهر

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

راه های ارتباطی و فضاهای عمومی، مانند خیابان ها کوچه ها و میادین به عنوان مکان های مهم فعالیت و زندگی روزمره ساکنین شهرها محسوب می شود لذا سازماندهی فضایی طراحی و ساخت در آن ها از وجوه با اهمیت در طراحی شهری بشمار می روند. توسعه سریع شهرنشینی در ایان منجر به ساختن فضاهای شتابزده و طراحی نشده گشته است طراحی بخش های جدید شهرها اکثرا منحصر به تهیه نقشه کاربرد زمین شامل : یک شبکه شطرنجی یکنواخت فاقد سلسله مراتب و قطعه بندی زمین غالبا به صورت یکنواخت و تکراری و ضوابط تراکم ساخت در فضاهای بین آنهااست

کلیدواژه‌ها