شهر آشوب های فارسی در باب بنایان و حرفه های وابسته

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

عرصه گسترده زبان و ادب فارسی با آن همه اشکال قالبها و مضامینی که داراست بدون تردید برای هر رشته و فن نکات و ظرایفی در خود دارد که جستجو و دستیابی به آن ها دستمایه ای است برای محققین و علاقه مندان هر دو وادی رشته و فن معماری از آن دسته مضامینی به شمار می رود که در این راستا از سهم بیشتری بر خوردار است. آمیختگی معماری با سایر هنرها و فنون از یکسو و جنبه کاربردی آن از دیگر سو موجب آن شده که از دیرباز در ادب و فرهنگ رسوخ فراوان داشته به نحوی که با اندک تعمیق نمونه های برجسته ای از آن را می توان یافت قبل از این فتوت نامه بنایان را در همین نشریه ارایه شده و اینک نمونه ای دیگر از این پیوستگی و همسویی تقدیم می گردد.

کلیدواژه‌ها