کتابشناسی شهرای ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گسترش ابعاد اطلاعات کتابشناسی را از ارکان مهم تحقیقات قرار داده است. به مدد این دانش پژوهشگران می توانند به سهولت منابع و ماخذ مورد نیاز تحقیق را فراهم آورند. در واقع ماخذ شناسی پایه اولیه هر تحقیق به شمار می رود فقدان یک فهرست جامع از منابع و ماخذ مورد نیاز دانشجویان رشته معماری و شهرسازی در زمینه شناخت شهرهای ایران نگارنده را به جمع آوری و تدوین این اثر واداشت.کتابشناسی شهرای ایران صرفا به معرفی کتاب ها و فهرست کتابشناسی هایی که در زبان فارسی در باب شهرهای ایران نگارش یافته و حاوی اطلاعاتی در زمینه های تاریخی اجتماعی و فرهنگی شهرهاست اختصاص دارد د راین کتابشناسی ده فهرست جداگانه معرفی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها