دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 85، تیر 1398 
تداوم مکان در گذر زمان در تعامل با انسان

صفحه 95-116

10.29252/soffeh.29.2.95

عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی