دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 87، دی 1398 

مقاله پژوهشی

فرمالیسم در معماری و نسبت آن با مفهوم فرم

صفحه 5-18

10.29252/soffeh.29.4.5

مونا بلوری بزاز؛ علیرضا مستغنی