دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 84، فروردین 1398 

مقاله پژوهشی

ارزیابی برنامه درسی پنهان رشته معماری بر اساس اخلاق اسلامی

صفحه 5-20

10.29252/soffeh.29.1.5

هادی شهامت؛ حمید ندیمی؛ مینو قره بیگلو؛ انسى کرامتى


ضرورت مرمّت در راستای استمرار فرهنگ معماری و شهرسازی

صفحه 109-117

10.29252/soffeh.29.1.109

اصغر محمدمرادی؛ سیدمهدی مجابی؛ آتس سا امیرکبیریان