دوره و شماره: دوره 29، شماره 3 - شماره پیاپی 86، مهر 1398 
کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی

صفحه 21-36

10.29252/soffeh.29.3.21

مینا جلالی؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مهوش خادم الفقرایی